Information
MỤC LỤC
Lời mở đầu - 1 -

Phần 1: Đôi nét về Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamlik. - 3 -
Phần 2: Phân tích môi trường kinh doanh - 5 -
A- Phân tích môi trường vĩ mô (môi trường tổng thể) - 5 -
I_Bối cảnh chung - 5 -
II_ Môi trường tự nhiên - 5 -
III_ Môi trường kinh tế - 6 -
IV_ Môi trường văn hóa - xã hội - 7 -
V_ Yếu tố chính trị và pháp luật - 9 -
VI_ Yếu tố kỹ thuật và công nghệ - 9 -
B. Phân tích môi trường tác nghiệp - 10 -
I. Đối thủ cạnh tranh - 10 -
1. Triển vọng phát triển của ngành - 10 -
2. Vị thế của Công ty trong ngành - 10 -
3. Đối thủ hiện tại - 12 -
4. Đối thủ tiềm ẩn - 14 -
II_ Nhà cung cấp - 15 -
1. Danh sách một số nhà cung cấp nguyên vật liệu chính cho Công ty - 15 -
2. Nguồn nguyên liệu nội địa - 15 -
3. Nguồn nguyên liệu nhập khẩu - 16 -
4. Các kế hoạch và biện pháp chủ động nguồn nguyên vật liệu - 17 -
III_ Khách hàng - 18 -
V_ Sản phẩm thay thế - 20 -
Phần 3: Phân tích nội bộ doanh nghiệp - 20 -
I_ Cơ cấu tổ chức và ban lãnh đạo - 20 -
1. Cơ cấu tổ chức theo hệ thống - 20 -
2. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty - 22 -
II_ Hoạt động tài chính - 27 -
1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu - 27 -
2. Bảng cân đối kế toán 3 năm gần đây - 28 -
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 3 năm gần đây - 28 -
4. Nhận xét chung - 29 -
III_Hoạt động nhân sự - 31 -
IV_ Hoạt động Marketing - 33 -
1. Các sản phẩm của Vinamilk - 33 -
2. Hoạt động xây dựng thương hiệu - 34 -
3. Hoạt động quảng cáo, tiếp thị - 34 -
4. Quan hệ cộng đồng (PR) - 34 -
5. Mạng lưới phân phối - 35 -
6. Chính sách giá - 35 -
V_ Hoạt động sản xuất - 36 -
1. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm - 36 -
2. Chi phí sản xuất - 37 -
3. Trình độ công nghệ - 38 -
VI_R & D: Tình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới - 38 -
1. Đa dạng hoá sản phẩm, phát triển thành một tập đoàn thực phẩm mạnh của Việt Nam - 38 -
2. Liên kết để thâm nhập vào thị trường cao cấp. - 39 -
VII_ Hoạt động cung ứng bên ngoài, cung ứng nội bộ. - 39 -
VIII_ Dịch vụ chăm sóc khách hàng - 39 -
IX_ Ma trận SWOT - 40 -
Phần 4: Khuyến nghị - 42 -
Tài liệu