Information
A. PHẦN MỞ ĐẦU

Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề đạo đức và giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Một trong những bài giảng đầu tiên cho cho lớp thanh niên tri thức yêu nước đầu tiên của Việt Nam từ những năm 1920 là bài giảng về “tư cách của một người cách mạng”. Đến khi viết Di Chúc, Người vẫn dành một phần trang trọng để bàn về vấn đề đạo đức, Người viết: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn có chí tiến thủ.Đảng cần phải chăm lo đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng cách thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.”
Hồ Chí Minh xem xét đạo đức trên cả hai phương diện lý luận và thực tiễn. Về mặt lý luận, Người để lại cho chúng ta một hệ thống quan điểm sâu sắc và toàn diện về đạo đức. Về thực tiễn, Người luôn coi thực hành đạo đức là một mặt không thể thiếu của cán bộ, đảng viên. Cũng như V.I Lênin, Hồ Chí Minh đào tạo các chiến sỹ cách mạng không chỉ bằng chiến lược, sách lược mà còn bằng chính tấm gương đạo đức trong sáng của mình.
Đạo đức cách mạng của con người Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh đó là đạo đức mới - đạo đức cách mạng. Và theo cách diễn đạt bình dị của Người: “ Đạo đức như gốc của cây, ngọn nguồn của sông suối, sức mạnh của con người, sức có mạnh mới gánh được nặng, đi được xa”. Đạo đức là các gốc của người cách mạng, nhưng phải nhận thức đức và tài có mối quan hệ mật thiết với nhau. Có đức phải có tài, nếu không sẽ không mang lại lợi ích gì mà còn có hại cho dân. Mặt khác, phải thấy trong đức có tài. Tài càng lớn thì đức càng cao, vì đức - tài là nhằm phục vụ nhân dân và đưa cách mạng đến thắng lợi.
Việt Nam đang vững bước đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội, kinh tế thị trường và hội nhập trở thành xu thế tất yếu trên thế giới. Đảng và Nhà nước phát động phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh” ngày càng sâu, rộng tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của xã hội. Một bộ phận thanh, thiếu niên đã xuất hiện những hiện tượng tha hoá vê đạo đức cũng như lối sống.Chúng ta phải làm gì để cứu lấy chính tương lai của con em chúng ta? Đó chính là lý do em chọn đề tài này “
Tài liệu