Information
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ RÀO CẢN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRONG VIỆC ÁP DỤNG RÀO CẢN THƯƠNG MẠI 4

1.1 Các khái niệm: 4
1.1.1. Thương mại quốc tế: 4
1.1.2. Rào cản trong thương mại quốc tế. 4
1.2. Phân loại rào cản thương mại quốc tế. 4
1.2.1. Hàng rào thuế quan: 4
1.2.2. Hàng rào phi thuế quan. 5
1.3 Ưu và nhược điểm khi sử dụng các rào cản phi thuế quan. 6
1.3.1 Ưu điểm: 6
1.3.1.1. Phong phú về hình thức: 6
1.3.1.2. Đáp ứng nhiều mục tiêu: 6
1.3.1.3. Nhiều rào cant thương mại chưa bị cam kết buộc cắt giảm hay loại bỏ. 7
1.3.2. Nhược điểm. 7
1.3.2.1. Không rõ ràng và khó dự đoán. 7
1.3.2.2. Khó khăn tốn kém trong quản lý. 8
1.3.2.3. Làm cho tín hiệu thị trường kém trung thực. 8
1.4. Tình hình áp dụng các rào cản thương mại đối với các hàng hóa nói chung. 10
1.4.1. Rào cản thuế quan: 10
1.4.1.1.Khái niệm: 10
1.4.1.2 Phân loại: 10
1.4.1.3 Tác động của thuế quan. 10
1.4.2. Các rào cản phi thuế quan 12
1.4.2.1. Hạn chế định lượng (quota) 12
1.4.2.2. Thủ tục hải quan. 12
1.4.2.3. Các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật. 13
1.4.2.4. Chính sách chống bán phá giá. 15
1.5 Kinh nghiệm của một số nước trong việc áp dụng rào cản thương mại. 16
1.5.1. Thực tiễn áp dụng rào cản phi thuế quan của Nhật Bản. 16
1.5.1.1. Hạn chế định lượng. 16
1.5.1.2. Hạn ngạch thuế quan. 17
1.5.1.3. Hạn chế xuất khẩu tự nguyện ( Voluntary Export Restraint _ VER). 18
1.5.1.4. Giấy phép nhập khẩu. 18
1.5.1.5. Các biện pháp mang tính hành chính – kỹ thuật. 19
1.5.2. Thực tiễn áp dụng hàng rào phi thuế quan của Thái Lan. 19
1.5.2.1. Các biện pháp quản lý định lượng. 19
1.5.2.2. Cấp phép nhập khẩu. 19
1.5.2.3. Chống bán phá giá và thuế đối kháng 19
1.5.2.4. Trợ cấp. 20
1.5.2.5. Thủ tục hải quan. 20
1.5.3. Thực tiễn áp dụng biện pháp phi thuế quan của Trung Quốc. 20
1.5.3.1. Các biện pháp hạn chế định lượng 20
1.5.3.2. Trợ cấp. 21
1.5.3.3. Chính sách chống bán phá giá. 21
1.5.3.4. Các biện pháp kiểm định và kiểm dịch hàng hóa nhập khẩu. 21
1.5.3.5. Xác định trị giá tính thuế hải quan. 21
PHẦN 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG RÀO CẢN THƯƠNG MẠI CỦA HOA KỲ ĐỐI VỚI HÀNG DỆT MAY CỦA VIỆT NAM 23
2.1. Tổng quan về thị trường Hoa Kỳ. 23
2.1.1. Những nguyên tắc cần biết trước khi tiếp cận thị trường Hoa Kỳ. 23
2.1.2.Đặc điểm của thị trường Hoa Kỳ đối với hàng dệt may nhập khẩu. 26
2.1.3 Nhu cầu đối với hàng dệt may. 27
2.1.4 Những vấn đề quan tâm của nhà nhập khẩu hàng dệt may Hoa Kỳ. 29
2.2 Thực trạng áp dụng hàng rào thuế quan của Hoa Kỳ đối với hàng dệt may xuất khẩu. 30
2.3. Thực trạng áp dụng hàng rào phi thuế quan của Hoa Kỳ đối với hàng dệt may xuất khẩu. 31
2.3.1 Hạn ngạch. 31
2.3.2 Các quy định của hải quan Mỹ. 32
2.3.2.1 Những yêu cầu về nhập khẩu. 32
2.3.2.2 Quy định về cấp Visa đối với mặt hàng dệt may. 33
2.3..3. Tiêu chuẩn kỹ thuật. 34
2.3.3.1 Quy định về nhãn mác, xuất xứ. 34
2.3.3.2 Tiêu chuẩn xanh - sạch (Greentrade Barrier) 34
2.3.3.3 Tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội (SA 8000). 35
2.3.3.4 Tiêu chuẩn trách nhiệm sản xuất hàng dệt may toàn cầu (WRAP). 36
2.3.4. Chính sách chống bán phá giá. 37
2.4. Đánh giá về thực trạng áp dụng rào cản thương mại đối với hàng dệt may của Việt Nam xuất khẩu vào Hoa Kỳ. 38
PHẦN 3. THỰC TRẠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP VƯỢT QUA CÁC RÀO CẢN ĐỂ ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY CỦA VN SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ TRONG THỜI GIAN QUA. 40
3.1 Tổng quan về hoạt động xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam. 40
3.1.1. Xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam ra thị trường Hoa Kỳ. 40
3.2 Các biện pháp vượt qua rào cản. 43
3.2.1. Thuế quan: 43
3.2.2. Phi thuế quan 43
3.2.2.1. Hạn ngạch 43
3.2.2.2. Thủ tục hải quan 43
3.2.2.3. Tiêu chuẩn kỹ thuật. 44
3.2.2.4. Chính sách chống bán phá giá 45
3.3. Đánh giá biện pháp vượt rào. 47
3.3.1. Những thàng công. 47
3.3. Những tồn tại. 48
PHẦN 4. GIẢI PHÁP VƯỢT RÀO ĐỂ THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP WTO. 51
4.1. Giải pháp từ phía Nhà nước. 51
4.1.1. Đối với các hàng rào thuế quan. 51
4.1.2. Đối với các hàng rào phi thuế. 52
4.1.2.1.Nhà nước cần đặt ra hạn ngạch xuất khẩu đối với hàng dệt may. 52
4.1.2.2. Các thủ tục Hải quan. 52
4.1.2.3. Các tiêu chuẩn kỹ thuật 53
4.1.2.4 Chính sách chống bán phá giá. 55
4.2 Giải pháp của Hiệp hội dệt may Việt Nam (VITAS) 56
4.3. Giải pháp từ phía doanh nghiệp dệt may. 57
4.3.1. Đối với các rào cản thuế quan 57
4.3.2. Đối với các rào cản phi thuế. 57
4.3.2.1. Hạn ngạch 57
4.3.2.2. Các thủ tục Hải quan. 58
4.3.2.3. Đối với các tiêu chuẩn kỹ thuật. 59
4.3.2.4. Đối với chính sách chống bán phá giá. 60
KẾT LUẬN. 62
Tài liệu