Information
MỤC LỤC
CHƯƠNG I. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM 1

1.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại 1
1.1.1.Ngân hàng thương mại và vai trò của nó trong nền kinh tế 1
1.1.1.1.Lịch sử hình thành và các chức năng của ngân hàng thương mại 1
1.1.1.2.Một số nghiệp vụ của NHTM 7
1.1.1.3.Vai trò của các NHTM đối với nền kinh tế 12
1.1.2.Vốn trong ngân hàng thương mại 14
1.1.2.1.Phân loại các nguồn vốn 14
1.1.2.2. Phương thức huy động vốn 15
1.1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới các hình thức huy động vốn. 18
1.2. Sự cần thiết của công tác huy động vốn tại Việt Nam 20
1.2.1. Vai trò của vốn đối với ngân hàng thương mại 20
1.2.2. Quyết định khả năng cạnh tranh của NHTM 21
1.2.3.Đảm bảo khả năng thanh toán và uy tín của ngân hàng 21
1.2.4.Quyết định quy mô hoạt động kinh doanh của NHTM 21
1.4. Hiệu quả huy động vốn trong các NHTM 22
1.4.1. Quan niệm về hiệu quả huy động vốn đối với NHTM 22
1.4.2.Các chỉ tiêu biểu hiện hiệu quả huy động vốn của NHTM 23
1.4.2.1. Sự gia tăng ổn định của vốn huy động 23
1.4.2.2.Sự đa dạng của các hình thức huy động về thời hạn và các loại tiền 24
1.4.2.3.Một số chỉ tiêu định lượng phản ánh hiệu quả huy động vốn 24
1.4.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả huy động vốn 25
1.4.3.1. Nhân tố khách quan 25
1.4.3.1. Nhân tố thuộc về ngân hàng 27
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 28
2.1. Khái quát về NHNT Việt Nam 28
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 28
2.1.2. Bộ máy tổ chức 30
2.1.3.Các hoạt động chính của ngân hàng Ngoại thương 33
2.1.3.1. Các chỉ tiêu hoạt động của Ngân hàng 33
2.1.3.2. Huy động vốn và quản trị vốn 34
2.3.1.3. Các hoạt động khác 38
2.2.Thực trạng về hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng ngoại thương 40
2.2.1.Nguồn vốn của NHNT Việt Nam 40
2.2.2. Đánh giá hiệu quả huy động vốn tại NHNTVN 43
2.2.2.1. Huy động từ tiền gửi của các TCKT 43
2.2.2.2.Huy động từ tiền gửi tiết kiệm của dân cư 45
CHƯƠNG III. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHNTVN 51
3.1. Công tác huy động vốn của ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trước thách thức hội nhập 51
3.2. Định hướng phát triển của ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 52
3.2.1. Một số mục tiêu cụ thể cho năm 2007. 55
3.3. Các giải pháp nâng các hiệu quả huy động vốn. 57
3.3.1. Áp dụng các hình thức huy động mới. 57
3.3.2. Xây dựng chính sách lãi suất hợp lý 61
3.3.3.Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn. 64
3.3.4.Tăng cường nghiên cứu thị trường. 65
3.3.5.Mở rộng mạng lưới giao dịch, dịch vụ ngân hàng 65
3.3.6. Đầu tư đổi mới, hoàn thiện kỹ thuật công nghệ thông tin và trang bị tốt cơ sở vật chất của hoạt động ngân hàng 66
3.3.7.Đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ và đổi mới phương thức phục vụ khách hàng 67
3.3.8. Công tác tuyên truyền quảng cáo Marketing ngân hàng 68
3.4. Một số kiến nghị 68
3.4.1. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 68
3.4.2.Kiến nghị với Nhà nước 71
Tài liệu