Information
MỤC LỤC
Phần I: Lời nói đầu 1
Phần II: Nội dung đề tài 3
I. Tính tất yếu khách quan của việc chuyển từ nền KTHH sang nền KTTT định hướng Xã hội chủ nghĩa 3

1. Kinh tế tự nhiên và nền Kinh tế hàng hoá. 3
2. Lý luận chung về kinh tế thị trường. 4
3. Tính tất yếu khách quan của việc chuyển từ nền KTHH sang nền KTTT định hướng Xã hội chủ nghĩa 6
II. Đặc điểm của nền Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa. 10
1. Nền kinh tế thị trường hiện đại gắn với tính chất XHCN. 10
2. Nền kinh tế hỗn hợp nhiều thành phần với vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. 11
3. Nhà nước quản lý nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở nước ta là Nhà nước pháp quyền XHCN, là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. 11
4. Cơ chế vận hành của nền kinh tế được thực hiện thông qua cơ chế thị trường với sự tham gia quản lý, điều tiết của Nhà nước. 12
5. Mở cửa hội nhập kinh tế thế giới, trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia. 12
6. Tăng trưởng kinh tế gắn liền với công bằng xã hội. 13
7. Giải quyết mối quan hệ lao động và tư bản thông qua phân phối thu nhập trong kinh tế thị trường định hướng XHCN. 14
III. Các giải pháp để phát triển nền Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. 16
2. Tăng trưởng kinh tế và điều kiện đảm bảo tăng trưởng cao, bền vững. 17
3. Đổi mới cơ chế quản lý và sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước. 18
4. Xây dựng hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, đồng bộ. 18
5. Cải cách hành chính gắn liền với đổi mới kinh tế. 19
Kết luận 20
Tài liệu tham khảo 21
Tài liệu