Information
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN MỘT : MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KINH TẾ HỢP TÁC 2
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH TẾ HỢP TÁC: 2
1. Định nghĩa 2
2. Các loại hình kinh tế hợp tác. 2
2.1. Kinh tế hợp tác giản đơn. 3
2.2. Hợp tác xã 3
2.2.1. Định nghĩa 3
2.2.2.Vai trò của HTX 4
2.2.3. Những đặc trưng cơ bản của HTX kiểu mới ở Việt Nam 4
2.2.4.. Các loại hình HTX. 7
II. KINH TẾ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP 8
III. NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA 9
1. Các nhân tố về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội . 9
2. Các nhân tố khác 10
PHẦN HAI: THỰC TRẠNG KINH TẾ HỢP TÁC XÃ TRONG NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA 11
I. KINH TẾ HTX NÔNG NGHIỆP TRƯỚC THỜI KỲ ĐỔI MỚI (1954-1987) 11
II. KINH TẾ HTX SAU ĐỔI MỚI (1988-2003) 16
1. Kinh tế HTX nông nghiệp khi có Nghị quyết 10 Bộ Chính trị 16
2. Kinh tế HTX trong nông nghiệp từ khi có luật HTX (1997-2003) 20
2.1- Những thành tựu đạt được 20
2.2. Những hạn chế 26
PHẦN BA: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN
KINH TẾ HTX NÔNG NGHIỆP 30
I/ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC KINH TẾ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP. 30
II/ NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HTX NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA 33
KẾT LUẬN 42
Tài liệu