Information
Mục lục
llời mở đầu 1
Phần I: Lý luận chung về kiểm toán về kiểm toán nguồn vốn chủ sở hữu trong kiểm toán báo cáo tài chính. 3
1. những vấn đề cơ bản về nguồn vốn chủ sở hữu 3
1.1 khái niệm, nội dung, đặc điểm và ý nghĩa của nguồn vốn chủ sở hữu 3
1.2 Tổ chức hạch toán nguồn vốn chủ sở hữu. 8
1.3 Hệ thống kiểm soát nội bộ đối với nguồn vốn chủ sở hữu. 12
2. Những đặc điểm cơ bản của nguồn vốn chủ sở hữu ảnh hưởng đến công tác kiểm toán. 14
3. Quy trình kiểm toán nguồn vốn chủ sở hữu trong kiểm toán báo cáo tài chính 17
3.1 Lập kế hoạch kiểm toán nguồn vốn chủ sở hữu. 17
3.1.1. Lập kế hoạch kiểm toán tổng quát. 18
3.1.2. Thu thập thông tin cơ sở . 21
3.1.3. Thu thập thông tin về nghĩa vụ pháp lý của khách hàng. 23
3.1.4 Đánh giá trọng yếu và rủi ro 24
3.1.5 Nghiên cứu hệ thống KSNB của khách hàng và đánh giá tủi ro kiểm soát. 26
3.1.6 Lập kế hoạch kiểm toán toàn diện và soạn thảo chương trình kiểm toán. 27
3.2 Thực hiện kế hoạch kiểm toán. 29
3.2.1 Thực hiện các thử nghiệm kiểm soát. 29
3.2.2 Thực hiện thử nghiệm cơ bản. 32
3.3 Kết thúc kiểm toán 42
Phần II : Thực trạng kiểm toán nguồn vốn chủ sở hữu trong kiểm toán báo cáo tài chính tại AASC. 42
2.1 Đặc điểm công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC . 42
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của AASC. 42
2.1.2 Các Dịch Vụ Cung Cấp Và Định Hướng Phát Triển Của Công Ty AASC. 42
2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý và hoạt động của AASC. 42
2.2. Quy trình kiểm toán nguồn vốn chủ sở hữu do Công ty dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán (AASC) thực hiện. 42
2.2.1. Tiếp cận với khách hàng. 42
2.2.2. Lập kết hoach kiểm toán. 42
2.2.3. Thực hiện kế hoạch kiểm toán. 42
2.2.4. Kết thục kiểm toán 42
2.3. áp dụng quy trình kiểm toán nguồn vốn chủ sở hữu tại các Công ty X, Công ty Y. 42
Phần III : Những bàI học kinh nghiệm và phương pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo tàI chính tại AASC 42
3.1 Những bài học kinh nghiệm thực tiễn trong kiểm toán chủ sở hữu tại Công Ty Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chinh Kế Toán và Kiểm Toán (AASC). 42
3.3. Hoàn thiện quy trình kiểm toán nguồn vốn chủ sở hữu trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính tại AASC. 42
3.3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện quy trình kiểm toán nguồn vốn chủ sở hữu tại AASC. 42
3.2.2. Phương hướng hoàn thiện quy trình kiểm toán nguồn vốn chủ sở hữu trong kiểm toán tài chính thực hiện tại AASC. 42
Kết luận 42
Tài liệu tham khảo 42

Tài liệu