Information
MỤC LỤC
Trang
Lời mở đầu 1
Chương I: Sự cần thiết phải nghiên cứu áp dụng phương pháp sơ đồ mạng lưới trong quản trị kho tàng 3

I. Bản chất của sơ đồ mạng lưới (PERT) 3
II. Phương pháp xây dựng sơ đồ mạng lưới 4
1. Cơ sở lý thuyết đồ thị 4
1.1. Đồ thị có hướng 4
1.2. Đường đi 4
1.3. Dây chuyền 5
1.4. Đồ thị liên thông 5
1.5. Đồ thị phản xứng 5
1.6. Khuyên 5
1.7. Đơn đồ thị 5
1.8. Mạng 5
2. Các quy tắc xây dựng sơ đồ mạng lưới 6
3. Quy tắc đánh số thứ tự cho các điểm (các sự kiện) 7
III. Phân tích sơ đồ mạng lưới theo chỉ tiêu thời gian 7
1. Các chỉ tiêu thời gian đối với các sự kiện 7
1.1. Thời gian sớm nhất hoàn thành sự kiện 7
1.2. Thời gian muộn nhất hoàn thành sự kiện 8
1.3. Thời gian dự trữ của sự kiện 8
1.4. Ghi các chỉ tiêu thời gian của các sự kiện trên sơ đồ mạng lưới 8
1.5. Đường găng và ý nghĩa của đường găng 9
2. Các chỉ tiêu thời gian đối với các công việc 10
2.1. Thời gian dự trữ đầy đủ của các công việc 10
2.2. Thời gian dự trữ riêng của các công việc không găng 10
IV. Hệ số căng và hệ số rỗi công việc 11
1. Hệ số căng của công việc 11
2. Hệ số rỗi của công việc 12
V. Mối quan hệ giữa thời gian và giá thành trong sơ đồ mạng 12
1. Giới thiệu chung 12
2. Thời gian và giá thành 14
2.1. Hệ số giá thành 15
2.2. Chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp 15
VI. Tối ưu hoá sơ đồ mạng lưới 17
1. Nội dung phương pháp 17
2. Trình tự áp dụng sơ đồ mạng lưới 17
2.1. Bước chuẩn bị 18
2.2. Xây dựng sơ đồ mạng lưới 19
2.3. Phân tích sơ đồ mạng lưới theo chỉ tiêu thời gian 19
2.4. Tối ưu hoá sơ đồ mạng lưới 20
2.5. Chỉ đạo sản xuất sơ đồ mạng lưới 20
VII. Sự cần thiết phải áp dụng phương pháp sơ đồ mạng trong quản trị kho tàng 21
1. Xây dựng hệ thống kho tàng 22
2. Quản trị hệ thống kho tàng ( quản trị hàng hoá trong kho ) 27
2.1. Công tác tiếp nhận hàng 27
2.2. Công tác bảo quản hàng 28
2.3. Quản trị cấp phát hàng 28
2.4. Kiểm tra kho tàng và hàng hoá trong kho 29
2.5. Tính chi phí kinh doanh cho quản trị kho tàng 30
Chương II: Thực trạng việc xây dựng và áp dụng sơ đồ mạng lưới trong quy trình xuất hàng tại kho B1- Công ty xăng dầu Phú Thọ 31
I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty xăng dầu Phú Thọ 31
1. Quá trình hình thành và phát triển 31
2. Nhiệm vụ chung của Công ty 33
3. Hệ thống tổ chức bộ máy của Công ty Xăng dầu Phú Thọ 34
II. Đánh giá kết quả kinh doanh của Công ty trong thời gian qua 37
III. Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật gắn liền với quy trình xuất hàng tại kho B1 Công ty xăng dầu Phú Thọ 39
1. Sự hình thành và phát triển của kho xăng dầu Phủ Đức 39
2. Đặc điểm về cơ sở vật chất kỹ thuật trong kho Phủ Đức 41
2.1. Các mặt hàng chứa trong kho Phủ Đức 41
2.2. Sơ đồ công nghệ xuất, nhập trong kho Phủ Đức 41
2.3. Công nghệ và cơ sở vật chất sử dụng trong kho 43
3. Quy trình xuất hàng tại kho B1 Công ty xăng dầu Phú Thọ qua lưu lượng kế. 48
3.1. Tại phòng kinh doanh 48
3.2. Tại cổng bảo vệ kho 48
3.3. Tại phòng viết phiếu bán hàng tại kho 48
3.4. Tại bến xuất 48
3.5. Kết thúc xuất hàng 49
IV. Đánh giá việc xây dựng & áp dụng sơ đồ mạng lưới trong quy trình xuất hàng tại kho B1 Công ty xăng dầu Phú Thọ 50
1. Đánh giá việc xây dựng quy trình xuất hàng 50
2. Đánh giá việc áp dụng sơ đồ mạng lưới trong quy trình xuất hàng 51
2.1. Trình tự tiến hành các công việc trong quy trình xuất hàng tại kho B1 - Công ty xăng dầu Phú Thọ 53
Chương III: Một số giải pháp đề xuất & kiến nghị thực hiện đề tài 75
I- Đánh giá việc xây dựng & áp dụng sơ đồ mạng trong quy trình xuất hàng tại kho B1 Công ty xăng dầu Phú Thọ 75
1. Những kết quả đạt được 75
2. Một số hạn chế khi áp dụng phương pháp sơ đồ mạng lưới trong quy trình xuất hàng tại kho B1 Công ty xăng dầu Phú Thọ 76
2.1. Hạn chế về thời gian & chi phí 76
2.2. Hạn chế về tình trạng công nghệ 76
2.3. Hạn chế về phương pháp tính toán 78
2.4. Hạn chế về nhân sự 78
2.5. Hạn chế về tính tối ưu của sơ đồ mạng lưới 79
II- Một số giải pháp đề xuất 80
1. Giải pháp đề xuất 81
1.1. Giải pháp về thời gian và chi phí trong sơ đồ mạng 81
1.2. Giải pháp về tình trạng công nghệ tại kho B1 Công ty xăng dầu Phú Thọ 81
1.3. Giải pháp áp dụng phần mềm trong việc tối ưu hoá sơ đồ mạng lưới 83
1.4. Giải pháp về nhân sự 86
1.5. Giải pháp về tính tối ưu của sơ đồ mạng lưới 87
2. Kiến nghị thực hiện đề tài 89
Kết luận 90
Tài liệu tham khảo

Tài liệu