Information
MỤC LỤC
Trang
Lời mở đầu 1
Chương 1: Khái quát nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đổi mới (1986-2002) và một số nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. 4

I. Khái quát nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến nay. 4
1. Sự phát triển kinh tế ở Việt Nam trong những năm qua. 4
1.1. Thành tựu đạt được. 5
1.2. Những tồn tại và yếu kém. 8
2. Đóng góp của các nhân tố tiêu dùng, đầu tư, xuất nhập khẩu vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. 11
2.1. Bản chất của tăng trưởng kinh tế. 11
2.2. Tính các chỉ tiêu đóng góp vào quá trình tăng trưởng kinh tế. 17
2.3. Các nhân tố đóng góp vào tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. 22
2.3.1. Nhân tố tiêu dùng. 22
2.3.2. Nhân tố đầu tư. 24
2.3.3. Nhân tố xuất, nhập khẩu. 26
2.3.4. Phân tích tổng hợp các nhân tố đóng góp vào quá trình tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. 30
II. Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. 33
1. Các lý thuyết chính xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tăng trưởng kinh tế. 33
1.1. Lý thuyết tăng trưởng tân cổ điển. 34
1.2. Lý thuyết tăng trưởng của Keynes và tân Keynes. 36
1.3. Lý thuyết tăng trưởng nội sinh. 38
2. Mô hình tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển. 41
3. Mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. 42
Chương II: Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố cơ bản đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam. 44
I. Lựa chọn mô hình. 44

1. Biến số được giải thích (biến phụ thuộc): 44
2. Các biến số giải thích (biến độc lập). 45
2.1. Tỷ lệ đầu tư so GDP (IGDP): 45
2.2. Tỷ lệ chi tiêu Chính phủ trên GDP (CGGDP): 45
2.3. Tỷ lệ tăng trưởng lao động (RLAB): 45
2.4. Độ mở của nền kinh tế (OGDP): 46
2.5. Hệ số giá ngoại thương (EXIMIN): 46
2.6. Biến giả (Di): 47
III. Ước lượng và cải tiến mô hình. 47
1. Ước lượng mô hình. 47
2. Cải tiến mô hình. 52
III. Một số kết qủa rút ra từ mô hình. 56
IV. Một số kiến nghị. 58
1- Giải pháp về lao động. 59
2- Giải pháp về vốn. 61
3- Hoàn thiện hệ thống chính sách kinh tế vĩ mô. 64
4- Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. 65
Kết luận 67
Danh mục tài liệu tham khảo 69
Phụ lục 70
Tài liệu