Information
MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu 1
Chương I- Cơ sở lý luận về lao động 3

I- Khái niệm về lực lượng lao động 3
1. Khái niệm về lao động 3
2. Khái niệm về sức lao động 3
3. Vai trò của việc sử dụng sức lao động trong quá trình sản xuất. 4
4. Bố trí sử dụng lao động trong doanh nghiệp. Vai trò mục đích ý nghĩa 4
4.1. Bố trí sử dụng lao động trong doanh nghiệp 4
4.2. Vai trò 5
4.3. Mục đích 5
4.4. Ý nghĩa 6
II- Cơ cấu lao động và các chỉ tiêu đánh giá mức độ sử dụng lực lượng lao động trong doanh nghiệp. 6
1. Cơ cấu lực lượng lao động trong doanh nghiệp 6
1.1. Cơ cấu lao động theo chức năng. 6
1.2. Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn lành nghề. 7
1.3. Cơ cấu lao động theo tuổi – giới tính. 8
1.4. Cơ cấu lao động theo nghề 8
1.5. Cơ cấu lao động theo trình độ văn hoá. 9
1.6. Cơ cấu lao động theo thâm niên. 9
2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu qủa sử dụng lực lượng lao động trong doanh nghiệp. 10
2.1. Chỉ tiêu định lượng. 10
2.2. Chỉ tiêu định tính. 10
III- Nội dung phân tích tình hình sử dụng lực lượng lao động trong doanh nghiệp. 12
1. Phân tích biến động lao động trong doanh nghiệp. 12
1.1. Phân tích chênh lệch tuyệt đối với số lượng lao động. 12
1.2. Phân tích chênh lệch tương đối số lượng lao động. 13
2. Phân tích cơ cấu công nhân viên trong doanh nghiệp. 13
3. Phân tích cơ cấu nghề nghiệp của lao động trong doanh nghiệp. 14
4. Phân tích mức độ phù hợp giữa cấp bậc công việc và cấp bậc công nhân theo từng nghề. 14
5. Phân tích tình hình sử dụng thời gian lao động của công nhân sản xuất trong doanh nghiệp. 15

Chương II- Phân tích tình hình sử dụng lao động của công ty giầy Thượng Đình 17
I- Tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất . 17
1. Lịch sử hình thành và phát triển. 17
1.1. Lịch sử hình thành 17
1.2. Các giai đoạn phát triển. 17
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 18
3. Đặc điểm sản xuất của Công ty Giầy Thượng Đình. 20
3.1. Đặc điểm về ngành và sản phẩm 20
3.2. Đặc điểm về thị trường. 20
3.3. Nguyên vật liệu. 20
3.4. Máy móc thiết bị và công nghệ 21
3.5. Tiền lương của người lao động. 22
4. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty 24
4.1. Tình hình tiêu thụ của công ty 24
4.2. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giầy thượng đình. 27
II- Phân tích tình hình sử dụng lao động ở công ty giầy thượng đình. 29
1. Những nhân tố ảnh hưởng tới việc sử dụng lao động. 29
1.1. Yếu tố thuộc bản thân công ty. 29
1.2. Yếu tố môi trường. 30
1.3. Yếu tố thuộc về bản thân người lao động 31
2. Tình hình sử dụng lao động ở công ty giầy Thượng Đình. 31
2.1. Cơ cấu lao động của công ty giầy thượng đình. 31
2.2. Phân tích tình hình sử dụng lực lượng lao động ở công ty giầy Thượng Đình. 35
3. Kết quả khảo sát điều tra tình hình sử dụng lao động của Công ty Giầy Thượng Đình. 44
3.1. Phương pháp điều tra. 44
3.2. Kết quả thu được. 44

Chương III - Một số giải pháp nhằm sử dụng lao động có hiệu quả hơn ở Công ty Giầy Thượng Đình. 50
1. Đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn, lành nghề cho người lao động. 50
2. Hoàn thiện công tác tuyển chọn và bố trí lao động. 53
3. Đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn. 56
a. Đối với lao động trực tiếp sản xuất 56
b. Cán bộ quản lý. 57
4. Hoàn thiện điều kiện lao động và chế độ làm việc nghỉ ngơi. 58
5. Hoàn thiện công tác định mức. 60
6. Tạo động lực lao động cho người lao động. 60
7. Thời gian lao động của công nhân. 61
8. Hoàn thiện công tác tuyển chọn lao động. 53

Kết luận 63

Tài liệu tham khảo 63

Tài liệu