Information
MỤC LỤC

DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH VẼ
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: NGUỒN NHÂN LỰC VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC 4

1.1. KHÁI NIỆM, CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC 4
1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực: 4
1.1.2. Các thành phần cấu thành nguồn nhân lực 4
1.1.2.1. Lao động đang tham gia hoạt động kinh tế 4
1.1.2.2. Nguồn nhân lực dự trữ 5
1.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nguồn nhân lực: 5
1.1.3.1. Chỉ tiêu phản ánh tình trạng sức khoẻ: 5
1.1.3.2. Chỉ tiêu đánh giá trình độ văn hoá: 7
1.1.3.3. Chỉ tiêu đánh giá trình độ chuyên môn kỹ thuật: 8
1.1.3.4. Sử dụng chỉ tiêu HDI: 9
1.1.3.5. Yếu tố về tinh thần, ý chí, phẩm chất đạo đức của nguồn nhân lực 9
1.1.4. Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực 9
1.1.4.1. Biến đổi kinh tế xã hội: 9
1.1.4.2. Tình trạng dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe 9
1.1.4.3. Mức độ phát triển của giáo dục và đào tạo: 9
1.1.4.4. Mức độ phát triển của thị trường lao động: 9
1.1.4.5. Các chính sách của nhà nước về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 9
1.2. VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 9
1.2.1. Khái niệm về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: 9
1.2.2. Vai trò của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đối với phát triển kinh tế xã hội: 9
1.2.2.1. CNH- HĐH đất nước gắn liền với quá trình đô thị hóa 9
1.2.2.2. CNH- HĐH đất nước thúc đẩy các mối liên kết trong nền kinh tế 9
1.2.2.3. Công nghiệp hóa là con đường cơ bản để nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế: 9
1.2.2.4. Công nghiệp hóa-hiện đại hóa góp phần giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội khác: 9
1.2.3. Vai trò của nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 9
1.3. SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC 9
1.3.1. Xuất phát từ vai trò của nguồn nhân lực-Yếu tố quyết định của sản xuất 9
1.3.2. Xuất phát từ yêu cầu về nguồn nhân lực của quá trình CNH-HĐH: 9
1.3.3. Thực trạng nguồn nhân lực nước ta hiện nay còn tồn tại nhiều bất cập. 9
1.3.4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là chìa khóa của sự thành công, là giải pháp mang tính chất đột phá 9
1.4. KINH NGHIỆM CỦA CÁC NƯỚC VỀ NÂNG VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC 9
1.4.1. Kinh nghiệm của Nhật Bản trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 9
1.4.2. Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của Hàn Quốc 9
1.4.3. Một số bài học có thể áp dụng cho Việt nam 9

CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM HIỆN NAY 9
2.1. Khái quát về đặc điểm, tình hình nguồn nhân lực Việt nam hiện nay: 9
2.2. Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực Việt nam hiện nay 9
2.2.1. Thực trạng về tình hình sức khỏe: 9
2.2.2. Trình độ văn hóa: 9
2.2.2.1. Trình độ văn hóa nguồn nhân lực phân chia theo thành thị và nông thôn. 9
2.2.2.2. Phân chia theo vùng lãnh thổ: 9
2.2.2.3. Trình độ văn hóa phân theo cơ cấu giới 9
2.2.3. Trình độ chuyên môn kỹ thuật: 9
2.2.3.1. Khái quát chung về trình độ chuyên môn kỹ thuật nguồn nhân lực nước ta hiện nay: 9
2.2.3.2. Trình độ chuyên môn kỹ thuật phân theo vùng nông thôn và thành thị : 9
Thành thị 9
2.2.3.3. Trình độ chuyên môn kỹ thuật phân theo vùng kinh tế 9
2.2.3.4. Trình độ chuyên môn kỹ thuật phân theo cơ cấu giới: 9
2.2.3.5. Trình độ chuyên môn kỹ thuật xét theo cơ cấu đào tạo 9
2.2.4. Chỉ số phát triển con người HDI : 9
2.2.5. Những phẩm chất đạo đức-tinh thần của người lao động Việt nam hiện nay: 9
2.3. Đánh giá về thực trạng chất lượng ngồn nhân lực hiện nay: 9
2.3.1. Những lợi thế 9
2.3.1.1. Việt nam có lực lượng lao động dồi dào và tăng nhanh 9
2.3.1.2. Chất lượng nguồn nhân lực không ngừng được nâng cao 9
2.3.1.3. Sức mạnh của tinh thần, ý chí con người Việt nam cho sự nghiệp to lớn của dân tộc. 9
2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại 9
2.3.2.1. Thể lực yếu 9
2.3.2.2. Trình độ văn hóa, chuyên môn kỹ thuật thấp 9
2.3.2.3. Tác phong làm việc thiếu chuyên nghiệp. 9
2.3.2.4. Năng suất lao động thấp. 9
2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại : 9
2.3.3.1. Sức ép của việc gia tăng dân số 9
2.3.3.2. Sự bất cập trong vấn đề giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, thể hiện ở chỗ: 9
2.3.3.3. Tốc độ đô thị hóa nhanh. 9
2.3.3.4. Các chương trình hỗ trợ của Nhà nước về tạo việc làm chưa thực sự phát huy hiệu quả 9

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 9
3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN 2020 9
3.1.1. Các dự báo về nguồn nhân lực: 9
3.1.1.1. Về số lượng cơ cấu nguồn nhân lực : 9
3.1.1.2. Về cầu lao động: 9
3.1.1.3. Về chất lượng nguồn nhân lực : 9
3.2. CÁC QUAN ĐIỂM CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC 9
3.2.1. Quan điểm về vai trò của chất lượng nguồn nhân lực 9
3.2.2. Quan điểm về vị trí của giáo dục trong chiến lược nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 9
3.2.3. Phát triển nguồn nhân lực gắn với nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội, với tiến bộ khoa học- công nghệ và sự cũng cố an ninh quốc phòng 9
3.2.4. Phát triển nguồn nhân lực là sự nghiệp chung của Đảng, nhà nước và của toàn nhân dân 9
3.2.5. Phát triển nguồn nhân lực trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 9
3.3. CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO CHẤT ƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC 9
3.3.1. Giải pháp cải thiện, nâng cao sức khỏe nguồn nhân lực : 9
3.3.1.1. Hoàn thiện chiến lược nâng cao sức khỏe 9
3.3.1.2. Tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế trên cả nước 9
3.3.2. Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo 9
3.3.2.1. Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông nhằm nâng cao trình độ văn hóa 9
3.3.2.2. Nâng cao chất lượng trong đào tạo chuyên môn kỹ thuật: 9
3.2.2.3. Hoàn thiện cơ chế -chính sách về phát hiện và đào tạo nhân tài 9
3.3.3. Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống 9
3.3.4. Giải pháp cải thiện môi trường xã hội, môi trường làm việc thuận lợi, nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực 9
3.3.5. Giải pháp thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ bên ngoài 9
KẾT LUẬN 9
KIẾN NGHỊ 9
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 9Tài liệu