Information

Mục lục
Lời mở đầu 1
Chương 1. Cơ sở lý luận về công tác kế hoạch trong doanh nghiệp 3
I. khái niệm & vai trò của Xây dụng kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp. 3
1. Xây dưng kế hoạch và vai trò xây dưng kế hoạch :. 3
1.1 Định nghĩa: 3
1.2 Vai trò của xây dựng kế hoạch. 4
2. Các căn cứ để xây dựng kế hoạch. 10
2.1.Căn cứ vào tiêu thức thời gian hệ thống kế hoạch của doanh nghiệp bao gồm: 10
2.2. Căn cứ vào mối quan hệ gắn bó giữa các loại kế hoạch hoá trong phạm vi tổ chức. 11
3. Hệ thống kế hoạch của doanh nghiệp: 12
II. phương pháp luận về xây dựng kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. 13
1. Những yêu cầu và các nhân tố ảnh hưởng đến công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. 13
1.1. Những yêu cầu đối với công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. 13
1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. 16
2. Các căn cứ xây dựng kế hoạch kinh doanh. 19
2.1. Căn cứ vào chủ trương, đường lối phát triển của tổng công ty: 19
2.2. Căn cứ vào kết quả điều tra nghiên cứu nhu cầu thị trường. 19
2.3.Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm của công ty. 19
2.4.Căn cứ vào nguồn lực của công ty và tinh thần làm việc của cán bộ công nhân viên trong toàn công ty . 20
3. Các phương pháp lập kế hoạch. 20
3.1. Phương pháp cân đối: gồm các bước sau: 20
3.2 Phương pháp tỷ lệ cố định. 21
3.3. Phương pháp phân tích chu kỳ sống của sản phẩm 21
3.4 Phương pháp đường cong kinh nghiệm. 22
4.Trình tự các bước xây dựng kế hoạch. 22
chương 2. Phân tích thực trạng xây dung và thực hiện kế hoạch kinh doanh ở công ty dịch vụ kĩ thuật dầu khí giai đoạn 2000-2003 25
I. Giới thiệu về công ty. 25
1 Quá trình hình thành và phát triển. 25
2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công ty. 26
II. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng tới hoạt động lập kế hoạch của công ty. 29
1 Đặc điểm về tổ chức quản lý . 29
1.1.Ban giám đốc công ty. 29
1.2.Bộ máy điều hành: 30
1.3.Các phòng chức năng 32
2.Đặc điểm về thị trường và sản phẩm. 34
III. Thực trạng công tác xây dựngvà điều hành kế hoạch kinh doanh của công ty giai đoạn 2000-2003. 36
1.Phương pháp xây dựng kế hoạch kinh doanh: 36
1.1.Cơ sở xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2004 của công ty . 36
1.2.Trình tự xây dựng kế hoạch kinh doanh : 55
2.Công tác tổ chức thực hiện : 57
3.Các chỉ tiêu và việc thực hiên kế hoạch qua các năm 2000-2003: 58
4. Đánh giá tình hình thực hiện các năm 2000-2003 : 59
4.1.Những thành tích đạt được : 59
4.2. Một số tồn tại và nguyên nhân 59
Chương 3. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty cho năm 2004 và các giảI pháp thực hiện kế hoạch trong ba quý còn lại của năm 2004 62
I.Nội dung kế hoạch kinh doanh năm 2004 : 62
1.Căn cứ xây dựng kế hoạch: 62
1.1.Căn cứ chủ trương, đường lối phát triển của tổng công ty 62
1.2.Căn cứ vào kết quả điều tra nghiên cứu nhu cầu thị trường 62
1.3.Căn cứ vào kết quả hoạt động san xuất kinh doanh trong những năm qua và tốc độ tăng trưởng qua các năm : 64
1.4.Căn cứ nguồn lực của công ty và tinh thần làm việc của các cán bộ công nhân viên : 65
2.Nội dung kế hoạch 2004 : 65
II.Tình hình thực hiện quý I năm 2004 : 67
III.biện pháp đề xuất cho các quý còn lại nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2004 : 68
Kết luận 70
Tài liệu tham khảo 71

Tài liệu