Information
MỤC LỤC
Lời cam đoan 1
Mở đầu 2
Chương I: Lý thuyết kinh doanh khách sạn & Quản trị nguồn nhân lực trong nhà hàng khách sạn. 3

1.1. Lý thuyết tổng quan về kinh doanh khách sạn. 3
1.1.1. Khái niệm kinh doanh khách sạn: 3
1.1.1.1. Khái niệm kinh doanh khách sạn: 3
1.1.2. Khái niệm kinh doanh ăn uống 4
1.1.3. Khách của khách sạn. 5
1.1.3.1. Căn cứ vào tính chất tiêu dung và nguồn gốc của khách thì bao gồm: 5
1.1.3.2. Căn cứ vào mục đích ( động cơ ) của chuyến đi của khách bao gồm: 6
1.1.3.3.Căn cứ vào hình thức tổ chức tiêu dung của khách bao gồm: 6
1.1.4. Sản phẩm của khách sạn 7
1.1.4.1. Khái niệm: 7
1.1.4.2. Đặc điểm của sản phẩm khách sạn 8
1.1.5. Đặc điểm của kinh doanh khách sạn 9
1.1.5.1. Kinh doanh khách sạn phụ thuộc vào tài nguyên du lịch tại điểm đến du lịch. 9
1.1.5.2. Kinh doanh khách sạn đòi hỏi lượng vốn đầu tư lớn. 9
1.1.5.3. Kinh doanh khách sạn đòi hỏi dung lượng lao động trực tiếp tương đối lớn. 9
1.1.5.4. Kinh doanh khách sạn còn phụ thuộc vào tính quy luật: Như quy luật kinh tế, quy luật xã hội, quy luật tâm lý của con người. 10
1.2. Lý thuyết về quản trị nguồn nhân lực. 10
1.2.1. Các khái niệm và vai trò của quản trị nguồn nhân lực 10
1.2.1.1. Khái niệm về quản trị nhân sự: 10
1.2.1.2. Khái niệm về nhân lực. 11
1.2.1.3. Khái niệm quản trị nhân lực. 11
1.2.1.4. Nội dung quản trị nhân lực. 12
1.2.1.5. Triết lý quản trị nhân lực. 14
1.2.1.5.1. Thuyết X: 14
1.2.1.5.2. Học thuyết Y. 15
1.2.1.5.3. Học thuyết Z. 15
1.2.1.6. Thực trạng quản trị nhân lực trong các doanh nghiệp Việt Nam. 17
sự trong các doanh nghiệp ở Việt Nam 18
1.2.1.7. Kinh nghiệm quản trị nhân sự trong các doanh nghiệp ở Châu á. 20
1.2.1.8. Môi truờng quản trị nhân lực trong các doanh nghiệp. 23
1.3. Vận dụng lý thuyết quản trị nguồn nhân lực vào quản trị kinh doanh khách sạn 25
1.3.1. Quản trị nguồn nhân lực của khách sạn. 25
1.3.1.1. Khái niệm 25
1.3.1.3. Chức năng quản trị nguồn nhân lực của khách sạn 26
1.3.1.4. Nội dung của quản trị nguồn nhân lực của nhà hàng khách sạn 27
Chương II: Thực trạng quản trị nguồn nhân lực trong nhà hàng khách sạn Bảo Sơn : 35
2.1. Giới thiệu chung: 35
2.1.1. Các sự kiện: 36
2.1.2. Các hoạt động kinh doanh của khách sạn: 37
2.1.3. Kinh doanh dịch vụ phòng ngủ: 38
2.1.4. Nhà hàng và quán Bar: 40
2.1.5. Dịch vụ hội thảo, hội họp: 41
2.1.6. Khu vui chơi giải trí: 43
2.2. Điều kiện kinh doanh: 43
2.2.1. Điều kiện kinh doanh khách quan: 43
2.2.1.1. Thuận lợi: 43
2.2.1.2. Khó khăn: 44
2.2.2. Điều kiện kinh doanh chủ quan: 45
2.3. Cơ cấu tổ chức của Khách sạn Quốc tế Bảo Sơn: 46
2.3.1. Ban giám đốc: 47
2.3.2. Phòng nhân sự: 47
2.3.3. Phòng kế toán: 47
2.3.4. Phòng kinh doanh va Marketing : 48
2.3.5. Phòng công trình: 48
2.3.6. Phòng bảo vệ: 48
2.3.7. Bộ phận lễ tân: 48
2.3.8. Bộ phận buồng: 48
2.3.9. Bộ phận bàn, bar, bếp: 49
2.3.10. Bộ phận vui chơi giải trí: 49
2.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của khách sạn Bảo Sơn: 49
2.5. Công tác quản trị nhân sự trong khách sạn Bảo Sơn. 51
2.5.1. Kế hoạch hóa nguồn nhân lực. 52
2.5.1.1. Thiết kế và phân tích công việc. 53
2.5.1.2. Tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực. 54
2.5.1.3. Đào tạo huấn luyện và phát triển nguồn nhân lực. 55
2.5.2. Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá công việc. 56
2.5.3. Thù lao lao động và khen thưởng lao động. 57
2.6. Thực trạng kinh doanh và công tác quản trị nhân lực trong Nhà hàng Khách sạn Bảo Sơn. 58
2.6.1. Giới thiệu về nhà hàng khách sạn Bảo Sơn. 58
2.6.2. Hoạt động kinh doanh trong nhà hàng ăn Trung Quốc ( Nhà hàng Á ) 58
2.6.2.1. Các dịch vụ cung cấp hiện tại của nhà hàng Á. 59
2.6.2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của nhà hàng Á. 60
2.6.2.3. Thực trạng về hoạt động phục vụ khách của nhà hàng Á: 61
2.6.3. Hoạt động quản trị nhân lực của nhà hàng ăn Á 63
2.6.3.1. Nội dung quản trị nhân lực trong nhà hàng ăn Á. 63
2.6.3.2 Thực trạng quản trị nguồn nhân lực của nhà hàng. 64
2.7. Đánh giá về công tác quản trị nhân sự trong nhà hàng khách sạn Bảo Sơn. 65
Chương III. Đề xuất các giải pháp quản trị nhân sự với khách sạn Bảo Sơn. 67
3.1 Giải pháp chung đối với khách sạn Quốc Tế Bảo Sơn. 67
3.2. Các giải pháp quản lý hiệu quả nguồn nhân lực cho hoạt động kinh doanh nhà hàng của khách sạn Bảo Sơn: 68
Kết luận 70
Tài liệu tham khảo 71

Tài liệu