Information


MỤC LỤC
Trang
PHẦN MỞ ĐẦU 1
Chương I : Chức năng của hành vi thương mại và việc phân loại chúng theo pháp luật Việt Nam và pháp luật Cộng hoà Pháp 5

1. Vai trò, chức năng của việc xác định khái niệm hành vi thương mại 5
1.1. Sự xuất hiện quan hệ thương mại và hành vi thương mại - tiền đề vật chất cho sự ra đời luật thương mại 5
1.2. Chức năng của việc xác định khái niệm hành vi thương mại trong hoạt động lập pháp 7
1.3. Chức năng của việc xác định khái niệm hành vi thương mại trong thực tiễn pháp lý 11
1.4. Chức năng của hành vi thương mại trong việc xác định tư cách thương nhân 14
2. Chức năng của việc phân loại hành vi thương mại 15
2.1. Chức năng trong việc xác định kết cấu của một đạo luật thương mại 15
2.2. Chức năng trong việc xác định khái niệm hành vi thương mại 17
2.3. Chức năng trong việc xác định khu vực đan xen giữa luật thương mại và luật dân sự 18
Kết luận chương I 20
Chương II : Nội dung so sánh khái niệm hành vi thương mại và việc phân loại hành vi thương mại theo pháp luật Việt Nam và phát triển Cộng hoà Pháp 21

1. Khái niệm hành vi thương mại 21
1.1. Lịch sử phát triển của khái niệm hành vi thương mại 21
1.2. Nguồn của khái niệm hành vi thương mại 27
1.3. Nội dung khái niệm hành vi thương mại 33
1.4. Các yếu tố của hành vi thương mại 38
2. Việc phân loại hành vi thương mại 43
2.1. Những hành vi thương mại thuần tuý 45
2.2. Những hành vi thương mại phụ thuộc 48
2.3. Những hành vi hỗn hợp 49
Kết luận chương II 51
Chương III : Định hướng hoàn thiện định nghĩa khái niệm hành vi thương mại và chế định phân loại hành vi thương mại trong pháp luật Việt Nam 52
1. Sự cần thiết 52
2. Một số định hướng cải cách hệ thống pháp luật Việt Nam liên quan tới định nghĩa hành vi thương mại và phân loại chúng 53
3. Cách thức định nghĩa hành vi thương mại 56
4. Các yếu tố chính của việc xác định hành vi thương mại 58
5. Định hướng trong việc phân loại hành vi thương mại 58
PHẦN KẾT LUẬN 60
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 62
MỤC LỤC 64

Tài liệu