Information
MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

1. Tính cấp thiết và lý do chọn đề tài 1
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 2
3. Mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài 2
4.Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 3
5. phương pháp 4
6. Kết cấu của niên luận 4
NỘI DUNG
Chương I. một số vấn đề chung về báo mạng điện tử 6

1.1. Khái niệm chung về báo mạng điện tử 6
1.2.Khái quát báo mạng điện tử trên thế giới. 7
1.3. Khái quát báo mạng điện tử ở Việt Nam. 8
* Tiểu kết chương I. 9
Chương II. Thực trạng thông tin trên báo mạng điện tử hiện nay 10

2.1. Khảo sát 10 sự kiện về thông tin trái chiều trên một số tờ báo điện tử Việt Nam trong năm 2007. 10
2.2. Khảo sát ý kiến của 20 nhân vật khi tiếp nhận những thông tin trái chiều. 19
* Tiểu kết chương II. 21
Chương III. Một số giải pháp cho tình hình thông tin trên báo mạng điện tử hiện nay và tương lai. 22
3.1. Cách đánh giá mức độ chính xác thông tin trên báo điện tử 22
3.2. Góc nhìn tích cực của nhà báo trước một nguồn tin 26
3.3. Công chúng học cách nhìn nhận đánh giá trước nguồn tin. 27
Kết luận 20
Tài liệu tham khảo 31
Phụ lục 33


Tài liệu