Information
Mục lục
Lời nói đầu 1
Phần I : Tính tất yếu khách quan của việc giảm tổn thất điện năng trong quá trình truyền tải và phân phối điện năng từ nguồn phát điện đến các hộ tiêu dùng 3

I. Qúa trình sản xuất kinh doanh điện năng và hiệu quả kinh doanh của ngành điện 3
1. Đặc điểm của điện năng 4
2. Hiệu quả kinh doanh của ngành điện 8
II. Tổn thất điện năng trong quá trình truyền tải và phân phối, những nhân tố ảnh hưởng đến tổn thất điện năng 9
1. Các khái niệm cơ bản về tổn thất điện năng 9
2. Một số nhân tố chủ yếu tác động đến mức tổn thất điện năng trong quá trình truyền tải và phân phối điện 10
III. ý nghĩa của việc giảm tổn thất điện năng trong quá trình truyền tải và phân phối điện năng 13
1. Một số yêu cầu đối với công tác quản lý truyền tải và phân phối điện năng 13
2. ý nghĩa của việc giảm tổn thất điện năng trong quá trình truyền tải và phân phối 14
Phần II : Phân tích quá trình truyền tải phân phối điện năng và tình hình tổn thất điện năng của Công ty Điện lực Hà Nội trong thời gian qua 17
I Thực trạng và tình hình quản lý mạng lưới truyền tải và phân phối điện năng của công ty Điện lực Hà Nội 17
1. Quá trình hình thành và phát triển – nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty Điện lực Hà Nội 17
2.Mô hình tổ chức quản lý
3.Thực trạng của công ty và tình hình sản xuất kinh doanh của công ty Điện lực Hà Nội trong những năm qua 20

23
II. Phân tích thực trạng tình hình tổn thất điện năng của công ty Điện lực Hà Nội trong thời gian qua 32
1. Chỉ tiêu đánh giá mức tổn thất điện năng và mức tổn thất điện năng của công ty trong thời gian qua 32
2.Thực trạng tình hình tổn thất điện năng của công ty Điện lực Hà Nội trong thời gian qua 36
Phần III : một số giải pháp quản lý chủ yếu nhằm giảm tổn thất điện năng trong quá trình truyền tải và phân phối điện năng ở công ty Điện lực Hà Nội 49
I. kế hoạch sxkd , phương hướng giảm tổn thất điện năng của công ty trong 5 năm 2001 - 2005 và những yêu cầu đạt được trong công tác quản lý 49
1. mục tiêu và phương hướng thực hiện 49
2. kế hoạch sản xuất kinh doanh 50
3.kế hoạch sửa chữa lớn 50
4. kế hoạch đào tạo cán bộ công nhân viên 51
5.phương hướng giảm tổn thất điện năng của công ty trong thời gian qua 51
6.những yêu cầu đạt được trong công tác quản lý 52
II. Một số giải pháp quan trọng nhằm giảm tổn thất điện năng trên hệ thống truyền tải và phân phối điện năng 56
III. Một số kiến nghị ở tầm quản lý vĩ mô nhằm tạo điều kiện thực hiện những giải pháp nhằm giảm tổn thất điện năng của ngành, các cấp chủ quản cấp trên. 65
Kết luận 71

Tài liệu