Information
Mục lục
Lời mở đầu

Phần I: Những vấn đề chung về tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định 1
I .Tài sản cố định 3
1.Tiêu chuẩn nhận biết TSCĐHH 3
2. Tiêu chuẩn nhân biết TSCĐVH hiện nay. 3
II. Khấu hao tài sản cố định 4
1.Các khái niệm 4
1.1Hao mòn hữu hình 4
1.2Hao mòn vô hình 4
1.3 Khấu hao 4
2.Cơ sở phương pháp luận của việc tính khấu hao 5
2.1 Bản chất của khấu hao TSCĐ 5
2.1.1Thời gian hữu dụng của TSCĐ 5
2.1.2Giá trị tận dung. 6
3. Sự cần thiết phải tính khấu hao 6
4. Những quy định chung về trích khấu hao và sử dụng tiền trích khấu hao TSCĐ 6
4.1Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ . 6
4.2 Quy định về phương pháp trích khấu hao TSCĐ (theo điều 13) 7
4.3 Quy định thời gian sử dụng TSCĐ 8
4.3.1 Xác định thời gian sử dụng TSCĐHH. 8
4.3.2 Xác định thời gian sử dụng của TSCĐVH. 9
5. Những ưu điểm, nhược điểm về quy định mới trong chế độ áp dụng cho việc tính khấu hao TSCĐ hiện nay. 9
6. Các phương pháp tính khấu hao: 10
6.1 Phương pháp khấu hao đường thẳng 10
6.2 Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh 11
6.3 Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm. 12
7. Những ưu diểm và tồn tại trong việc áp dụng các phương pháp tính khấu hao TSCĐ 13
7.1 Phương pháp khấu hao đường thẳng 13
7.1.1 Ưu điểm: 13
7.1.2 Nhược điểm 13
7.2 Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh 14
7.2.1 Ưu điểm 14
7.3.2 Nhược điểm 14
8. ảnh hưởng của phương pháp tính khấu hao đến chi phí sản xuất kinh doanh 14
8.1 Sự khác biệt giữa khấu hao và chi phí 14
8.2 Sự ảnh hưởng của khấu hao đến chi phí 15
Phần II : Phương pháp tính khấu hao TSCĐ trong chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán việt nam 15
I . Trong chuẩn mực kế toán quốc tế 15
1.Quy định chung 15
2 . Phương pháp tính khấu hao trong một số nước 16
2.1 Trong hệ thống kế toán Anh 16
2.2Trong hệ thống kế toán Mỹ 17
2.3Trong hệ thống kế toán Pháp 18
2.4 So sánh phương pháp tính khấu hao TSCĐ trong hệ thống chuẩn mực Quốc Tế và Việt Nam 19
3. Những kiến nghị , đánh giá trong việc áp dụng các phương pháp tính khấu hao TSCĐ trong chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam. 20
3.1 Thứ nhất: Nâng cao ý nghĩa của áp dụng phương pháp tính khấu hao TSCĐ . 20
3.2 Thứ hai: Nâng cao ý nghĩa của các phương pháp tính khấu hao về phương diện kinh tế, tài chính và thuế. 21
Phần III: Kết luận chung. 23
Danh mục tài liệu tham khảo
Tài liệu