InformationMỤC LỤC
PHẦN I: LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN II: NỘI DUNG 2

Chương 1: NHTM và hoạt động của NHTM trong nền KTTT 2

I. Khái quát về Ngân hàng thương mại 2
1. Thế nào là Ngân hàng thương mại 2
2. Sơ lược vè lịch sử hình thành 3
3. Vai trò, vị thế và tầm quan trọng của NHTM trong nền kinh tế 4
4. Các loại hình Ngân hàng thương mại 6
II. Các nghiệp vụ cơ bản của Ngân hàng thương mại 8
1. Nghiệp vụ huy động vốn 8
2. Nghiệp vụ sử dụng vốn 9
3. Nghiệp vụ khác 10
Chương 2: Hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại ..12
I. Khái niệm về vốn của Ngân hàng thương mại 12
II. Phân loại nguồn vốn của Ngân hàng thương mại 12
1. Vốn tự có (vốn chủ sở hữu) 12
2. Vốn huy động 12
3. Vốn khác 16
III. Các hình thức huy động vốn chủ yếu của NHTM trong nền kinh tế thị trường 16
1. Căn cứ vào công cụ huy động 16
2. Chính sách khuyếch trương Marketing 21
3. Chi phí huy động 22
IV. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác huy động vốn của Ngân hàng thương mại 23
1. Môi trường kinh doanh 23
2. Các nhân tố thuộc về bản thân Ngân hàng 25
V. Một vài chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của công tác huy động vốn ở Ngân hàng thương mại 29
1. Tính ổn định của nguồn vốn 29
2. Chi phí huy động vốn 30
3. Các hình thức huy động vốn 31
4. Khả năng đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của Ngân hàng 32

KẾT LUẬN 33

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 34


Tài liệu