Information
MỤC LỤC
I. Máy biến áp 1
1. Định nghĩa 1
2. Vai trò của máy biến áp trong hệ thống điện 1
3. Cấu tạo của máy biến áp 1
4. Nguyên tắc làm việc của máy biến áp 2
5. Các thông số chính 4
6.Các cách nối dây trong máy biến áp 3 pha 4
II ĐỘNG CƠ ĐIỆN 1 CHIỀU 5
1. Nguyên tắc hoạt động 5
1.1 Chế độ máy phát điện 5
1.2 Chế độ động cơ 6
2. Cấu tạo của động cơ điện một chiều 7
2.1 Phần tĩnh hay stato 7
2.2 Phần quay hay Roto 8
III, Cấu tạo,nguyên tắc hoạt động của động cơ điện xoay chiều 1 pha. 9
1.Cấu tạo 9
2.Nguyên tắc làm việc 10
3. Suất điện động cảm ứng, dòng điện cảm ứng chạy trong 3 cuộn dây roto 10
3. Các phương pháp tạo từ trường quay của động cơ điện 1 pha 10
4. Ứng dụng của động cơ điện 1 pha 11

Tài liệu