Information
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài cần nghiên cứu
Với bất kì nước nào thì thuế cũng luôn góp phần quan trọng và chiếm tỷ lệ lớn trong tổng thu ngân sách .Thuế chính là công cụ chủ yếu để động viên tài chính cho ngân sách nhà nước.Việc thực thi một chính sách thuế có hiệu quả sẽ đảm bảo mở rộng kinh tế và phát triển . Thuế GTGT nói riêng là sắc thuế gián thu cơ bản và đặc biệt quan trọng trong việc huy động nguồn thu cho Ngân sách nhà nước .Do vậy ở nước ta phải có chính sách thuế thật hoàn chỉnh để thuế sẽ phát huy được tối đa những ưu việt và tầm quan trọng của nó .
Trước đây trong nền kinh tế KHHTT thuế lợi tức , thuế hàng hoá và thuế doanh thu tỏ ra phù hợp thì khi bước sang cơ chế mới nó đã thể hiện những mặt yếu kém.Việc áp dụng chế độ thuế GTGT thay thế đã tác động nhiều mặt đến nền kinh tế của nước ta theo chiều hướng tích cực. Bản thân sắc thuế này tuy có nhiều ưu điểm song vẫn còn những mặt hạn chế cần khấc phục và đề ra các phương hướng để hoàn thiện dần.
Mặt khác, một trong những mục tiêu quan trọng của cuộc cải cách thuế giai đoạn II cũng phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2001-2010. Bên cạnh đó , bối cảnh phát triển kinh tế trong thời kì mới đòi hỏi phải có những cải cách về chính sách thuế để phù hợp với yêu cầu của các nước trong khu vực và các tổ chức kinh tế trên thế giới mà chúng ta tham gia .
Ngoài ra, hiện nay rất nhiều các tổ chức doanh nghiệp đã lợi dụng những sơ hở của cơ quan thuế để nhằm thu lợi nhuận cao nhất , giảm phần thu của ngân sách nhà nước, đòi hỏi các cơ quan thuế phải có những biện pháp để ngăn chặn tình trạng này .
Tóm lại, trên đây là những lí do khiến chúng ta cần phải nghiên cứu thực trạng về thuế GTGT và đề ra những giải pháp hoàn thiện thuế nói chung và đặc biệt thuế GTGT nói riêng .
Tài liệu