Information
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Mục đích nghiên cứu 1
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1
4. Phương pháp nghiên cứu 2
5. Đóng góp của khoá luận 2
6. Bố cục của khoá luận 2
CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT VỀ TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 3

1.2 Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm Thông tin
Thư viện Đại học Luật Hà Nội. 4
1.2.1 Lịch sử hình thành 4
1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ 6
1.2. 3. Thành tựu 6
1.2.4. Phương hướng hoạt động giai đoạn từ 2007-2010 9
1.2.5 Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ 10
1.3 Đặc điểm người dùng tin và nhu cầu tin của Trung tâm 11
1.3.1 Đặc điểm người dùng tin 11
1.3.2 Đặc điểm nhu cầu tin của NDT 12
1.3.3 Phương thức phục vụ người dùng tin và nhu cầu tin 13
1.4 Khái quát về phân mềm quản trị thư viện tích hợp Libol tại Trung tâm 14
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ TẠI TRUNG
TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 16

2.1 Nguồn lực thông tin tại Trung tâm 16
2.1.1 Tài liệu truyền thống 16
2.1.2 Tài liệu điện tử 16
2.2 Sản phẩm thông tin 16
2.2.1. Khái niệm về sản phẩm. 16
2.2.2. Sản phẩm thông tin tại Trung tâm. 19
2.2.2.1.Hệ thống mục lục. 19
2.2.2.2. Ấn phẩm thông tin. 21
2.2.2.3. CSDL. 25
2.3. Dịch vụ thông tin tại Trung tâm 35
2.3.1 Khái niệm về dịch vụ thông tin 35
2.3.2 Các hoạt động dịch vụ thông tin tại Trung tâm. 37
2.3.2.1 Dịch vụ cung cấp tài liệu. 37
2.3.2.2 Dịch vụ phổ biến thông tin 41
2.4 Đánh giá chung 45
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 48

3.1 Phát triển nguồn tin 48
3.2. Phát triển hoàn thiện các sản phẩm thông tin 49
3.3. Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ thông tin – thư viện 51
3.3.1. Nâng cao chất lượng các dịch vụ hiện có 51
3.3.2. Phát triển các dịch vụ thông tin – thư viện mới 52
3.4. Nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ thông tin – thư viện 53
3.5. Phát triển và hoàn thiện hạ tầng cơ sở thông tin 55
3.6. Đào tạo đội ngũ người dùng tin sử dụng sản phẩm và dịch vụ thông tin 56
3.7. Hợp tác, chia sẻ nguồn lực thông tin trong và ngoài nước 57
KẾT LUẬN 58
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 59
PHỤ LỤC 60
Tài liệu