Information
MỤC LỤC
Mục lục 1
PHẦN MỞ ĐẦU 2


1. Lý do chọn đề tài 2
2. Tình hình nghiên cứu 3
3. Mục đích và nhiệm vụ 4
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
5. Phương pháp nghiên cứu 5
6. Bố cục 5

PHẦN NỘI DUNG 6
CHƯƠNG I. PHÉP BIỆN CHỨNG THỂ HIỆN TRONG TÁC PHẨM “CHỐNG DUY RINH” VA “BIỆN CHỨNG TỰ NHIÊN” CỦA ĂNGGHEN 6


1.1. Lịch sử phép biện chứng qua hai tác phẩm “Chống ĐuyRinh” và “Biện chứng tự nhiên” 6
1.2. Sự đối lập phương pháp tư duy biện chứng và phương pháp tư duy siêu hình qua hai tác phẩm 13
1.3. Quy luật của phép biện chứng qua hai tác phẩm “Chống Đuyrinh” và “Biện chứng tự nhiên” 20

CHƯƠNG II: Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU PHÉP BIỆN CHỨNG TRONG HAI TÁC PHẨM “CHỐNG ĐUYRINH” VÀ “BIỆN CHỨNG TỰ NHIÊN” ĐỐI VỚI VIỆC DẠY VÀ HỌC TRIẾT HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Ở NƯỚC TA 49

2.1. Phép biện chứng trong các giáo trình hiện nay ở nước ta 49
2.2. Y nghĩa của việc tìm hiểu phép biện chứng đối với việc giảng dạy và học tập triết học trong giai đoạn hiện nay ở nước ta và giải pháp 54
PHẦN KẾT LUẬN
Tài liệu