Information
Mục lục


LỜI MỞ ĐẦU 4
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LÒ NUNG TUYNEL 6
1.1 Cấu tạo lò nung Tuynel 6
1.1.1 Zone nung sơ bộ 9
1.1.2. Zone nung chính 10
1.1.3 Vùng làm lạnh nhanh 11
1.1.4 Vùng làm nguội chậm 12
1.2 Sơ đồ nguyên tắc lò Tuynel 13
1.3 Vòng an toàn của lò nung và yêu cầu công nghệ 17
1.3.1 Vòng an toàn của lò nung 17
1.3.2 Yêu cầu công nghệ 18
1.4 Cách vận hành lò nung và hầm sấy Tuynel 18
1.4.1 Khởi động lò nung 19
1.4.2 Khởi động lại kích đẩy thuỷ lực 20
1.4.3 Quy trình vận hành bộ xếp dỡ sản phẩm 20
1.4.4 Quy trình vận hành hầm sấy 21
1.4.5 Quy trình vòi đốt, quạt, máy đẩy goòng 21
CHƯƠNG 2 HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN LÒ NUNG TUYNEL Ở NHÀ MÁY SỨ THANH TRÌ 23
2.1 Đối tượng điều khiển của lò nung Tuynel 23
2.1.1 Nhiệt độ 23
2.1.2. Phân bố áp suất và tốc độ khí trong lò 24
2.2. Hệ thống điều khiển ở nhà máy sứ Thanh Trì 30
2.2.1 Hệ thống điều khiển nhiệt độ 30
2.2.1.2 Điều khiển nhiệt độ của vùng nung chính 32
2.2.1.3 Điều khiển nhiệt độ vùng làm lạnh nhanh 32
2.2.1.4 Điều khiển nhiệt độ vùng làm nguội chậm 33
2.2.2 Điều khiển áp suất 33
2.3 Đánh giá hệ thống đang vận hành nhà máy sứ thanh trỡ và đề xuất giải pháp kỹ thuật 34
CHƯƠNG 3 MÔ HÌNH TOÁN HỌC CỦA LÒ NUNG TUYNEL VÀ THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN 36
3.1 Vùng nung sơ bộ và vùng làm nguội chậm 36
3.2 Vùng nung chính 36
3.2.1 Điều khiển nhiệt độ cho vùng nung chính 36
3.2.3 Điều khiển áp suất cho vùng nung chính 42
3.3 Vùng làm lạnh nhanh 45
CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ ĐIỀU KHIỂN LÒ NUNG TUYNEL BẰNG S7-200 49
4.1 Giới thiệu về PLC S7-200 và Step7 MicroWin32 49
4.1.1 Các phần của PLC. 49
4.1.2 So sánh đặc điểm của CPU 212 và CPU 214 51
4.1.3 Cấu trúc bộ nhớ 53
4.1.3.1 Phân chia bộ nhớ 53
4.1.3.2 Vùng dữ liệu 54
4.1.3.3 Vùng đối tượng 57
4.1.4 Mở rộng cổng vào/ra 58
4.1.5 Thực hiện một chương trình 59
4.1.6 Cấu trúc chương trình của S7-200 60
4.2 Chương trình điều khiển viết trên PLC S7-200 (CPU 214) 61
4.2.1 Nội dung công việc thực hiện trong PLC S7-200 61
4.2.2 Thiết kế phần cứng cho bài toán điều khiển lò trên PLC S7-200 61
4.2.3 Xây dựng phần mềm điều khiển 62
4.3 Xây dựng phần mềm giám sát 74
KẾT LUẬN81
TÀI LIỆU THAM KHẢO 82
HÌNH VẼ SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ LÒ NUNG TUYNEL
Tài liệu