Information
Mục lục

Nội dung

Phần I. lời mở đầu

Phần II. Nội dung chính
I. lí luận chung về KT thị trường

1. KT thị trường & những đặc trưng cơ bản của nó .
2. các giai đoạn hình thành & phát triển KT thị trường
3.những vấn đề có tính quy luật khách quan & phổ biến
của nền KT thị trường
II.thực trạng hình thành & phát triển KT thị trường ở việt nam
1.sự cần thiết khách quan phải hình thành & phát triển
KT thị trường định hướng XHCN ở việt nam
2.đặc điểm của nền KT thị trường định hướng XHCN ở việt nam
3.đánh giá chung về thực trạng nền KT thị trường ở việt nam
3.1.thành tựu
3.2.những mắt tồn tại và nguyên nhân của nó

III. một số giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy quá trình hình &phát triền
KT thị trường định hướng XHCN ở việt nam


Phần III. Kết luận
Tài liệu