Information
MỤC LỤC
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI - 1 -

1.1 Lý do chọn đề tài - 1 -
1.2 Mục tiêu đề tài - 2 -
1.3 Phạm vi, đối tượng của đề tài - 3 -
1.4 Ý nghĩa thực tiển của đề tài - 3 -
1.4.1 Ý nghĩa đối với người sử dụng hệ thống website - 3 -
1.4.2 Ý nghĩa đối với cá nhân sinh viên - 3 -
Chương 2: TÌM HIỂU VỀ JOOMLA - 4 -
2.1 Giới thiệu sơ lược về Joomla - 4 -
2.2 Vài nét về lịch sử của Joomla - 5 -
2.3 Tại sao phải chọn Joomla? - 6 -
2.4 Kiến trúc Joomla - 7 -
2.4.1 Cấu trúc của gói cài đặt Component - 8 -
2.4.2 Cấu trúc của một Component - 8 -
2.4.3 Cấu trúc của gói cài đặt Module - 9 -
2.4.4 Cấu trúc của gói cài đặt Template (Temp) - 11 -
2.4.5 Cách đưa Component, Module và Template tích hợp vào Joomla - 13 -
2.5 Sử dụng WebServer chạy Joomla (Xampp): - 13 -
2.5.1 Cài đặt WebServer Xampp - 13 -
2.5.2 Cấu hình WebServer Xampp - 14 -
2.6 Cài đặt và cấu hình Joomla - 14 -
2.6.1 Cài đặt Joomla - 14 -
2.6.2 Cấu hình Joomla - 20 -
2.7 Cài đặt một số ứng dụng cho Joomla - 21 -
2.7.1 Cài đặt ngôn ngữ tiếng việt cho Joomla - 21 -
2.7.2 Cài đặt JoomFish tích hợp chuyển đổi ngôn ngữ trong Joomla - 24 -
2.8 Việt hóa Joomla - 25 -
2.8.1 Việt hóa phần Front-End(bên ngoài) - 25 -
2.8.2 Việt hóa phần Back-End( phần người quản trị ) - 28 -
2.9 Thiết kế giao diện cho Joomla - 31 -
2.9.1 Thiết kế phần Front-End(bên ngoài) - 32 -
2.9.2 Thiết kế phần Back-End(bên trong) - 35 -
Chương 3: TÌM HIỂU MỘT SỐ THÀNH PHẦN TRONG JOOMLA - 37 -
3.1 Media Manager – Quản lý Media - 37 -
3.2 Site Preview(Xem trước Site) - 37 -
3.3 Site Statistics (Thống kê vị trí) - 37 -
3.4 Managing Templates & Modules Positions - 37 -
3.4.1 Template Managing - 37 -
3.4.2 Module Positions và Positions Preview - 38 -
3.5 Trash Manager (quản lý thùng rác) - 39 -
3.6 Languages Manager (Quản lý ngôn ngữ): - 39 -
3.7 Template Manager (Quản lý giao diện) - 40 -
3.7.1 Site Template ( Vị trí giao diện) - 40 -
3.7.2 Template Administrator( Giao diện bên trong) - 41 -
3.8 Manager Users ( Quản lý người dùng) - 42 -
3.9 Menu Manager( Quản lý Menu): - 42 -
3.10 Content Manager(Quản lý nội dung) - 42 -
3.11 Components Manager( Quản lý các Components) - 43 -
3.12 Modules Manager(Quản lý các Module) - 43 -
3.13 Mambots Manager(Quản lý Mambots) - 46 -
3.14 Messages – những thông điệp - 46 -
Chương 4: KHẢO SÁT VÀ PHÁT TRIỂN VIRTUEMART TRONG JOOMLA - 47 -
4.1 Giới thiệu sơ lược về Component VirtueMart - 47 -
4.2 Download và cài đặt VirtueMart - 48 -
4.2.1 Download VirtueMart - 48 -
4.2.2 Cài đặt Component VirtueMart trong Joomla 1.0.x. - 49 -
4.2.3 Cài đặt thêm các modules hỗ trợ VirtueMart. - 50 -
4.2.4 Cài đặt thêm các Mambots hỗ trợ VirtueMart. - 50 -
4.3 Việt hóa cho VirtueMart(Website bán hàng qua mạng) - 51 -
4.4 Một số chức năng chính trong trang web bán hàng: - 54 -
4.4.1 Tính năng chung - 54 -
4.4.2 Tính năng dành cho người quản trị website - 55 -
4.4.3 Các tính năng dành cho khách mua hàng trên website - 61 -
4.5 Phát triển VirtueMart (Website bán hàng qua mạng) - 68 -
4.5.1 Lý do phát triển - 68 -
4.5.2 Phát triển VirtueMart với Module “Vẽ biễu đồ báo cáo doanh thu” - 69 -
4.5.3 Phát triển VirtueMart với nội dung “ Liệt kê danh sách khách hàng mua... hàng thường xuyên”: - 73 -
4.5.4 Phát triển VirtueMart với module hiển thị sản phẩm theo dạng cây - 75 -
4.5.5 Phát triển VirtueMart với module “Bầu chọn” - 77 -
4.5.6 Phát triển VirtueMart với module “Sản phẩm liên quan tự động” - 78 -
4.5.7 Cách thức phát triển: - 79 -
Chương 5: BẢO MẬT TRONG JOOMLA - 84 -
5.1 Khái niệm về bảo mật - 84 -
5.2 Tại sao phải bảo mật? - 84 -
5.3 Các phương pháp bảo mật: - 85 -
5.3.1 Sao lưu và phục hồi dữ liệu - 85 -
5.3.2 Thêm một rào chắn trước khi vào quản trị - 87 -
5.3.3 Kiểm Tra Website Joomla bằng Joomla HISA - 90 -
5.3.4 Bảo vệ các file tránh khỏi truy cập trái phép - 93 -
5.3.5 Nâng Cấp Joomla Với Phiên Bản Mới Nhất - 94 -
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN - 96 -
6.1 Kết quả đạt được - 96 -
6.2 Hướng phát triển - 97 -
TÀI LIỆU THAM KHẢO - 98 -
Tài liệu