Information

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 2
NỘI DUNG 4
I. Quá trình hình thành và phát triển của Thư viện Quốc gia Việt Nam 4
II. Thực trạng vốn tài liệu nước ngoài và tổ chức phục vụ tại TVQG Việt Nam 5
1. Thực trạng vốn tài liệu nước ngoài 5
2. Công tác tổ chức phục vụ bạn đọc tài liệu ngoại văn ở TVQG Việt Nam
III. Nhận xét và kiến nghị 11
1. Nhận xét 11
2. Kiến nghị 13
KẾT LUẬN 14

Tài liệu