Information
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 4

1.1. Khái niệm về thị trường lao động: 4
1.2. Đặc điểm của thị trường lao động: 6
1.3. Các yếu tố hình thành thị trường lao động: 10
1.4. Một số vấn đề cần quan tâm khi nghiên cứu thị trường lao động: 14
CHƯƠNG 2: 23
THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM. 23

2.1. Quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường và sự hình thành thị trường lao động ở Việt Nam : 23
2.1.1. Quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam 23
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của thị trường lao động ở Việt Nam. 24
2.1.3. Những hình thức biểu hiện của thị trường lao động Việt Nam 27
2.2: Thực trạng thị trường lao động Việt Nam. 31
2.2.1. Mối quan hệ giữa dân số và lực lượng lao động. 32
2.2.2. Cơ cấu của lực lượng lao động 35
Bảng 5: Cơ cấu lực lượng lao động theo giới tính 39
Bảng 6: Cơ cấu lực lượng lao động Việt Nam theo khu vực 40
2.2.3. Chất lượng lao động. 46
2.3. Việc làm và thất nghiệp: 55
2.3.1. Thực trạng. 55
2.3.2 . Nguyên nhân của tình trạng thất nghiệp 61
2.4.Vấn đề giá cả sức lao động (tiền công, tiền lương ) và các chính sách tiền lương trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam: 63
2.5. Đánh giá chung 73
2.5.1.Điều kiện thuận lợi và thành tựu ban đầu trong phát triển thị trường lao động ở Việt Nam 73
2.5.2. Hạn chế thách thức và nguyên nhân: 79
CHƯƠNG 3: 86
ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM TONG THỜI GIAN TỚI 86

3.1. Mục tiêu và ý nghĩa của việc phát triển thị trường lao động ở Việt Nam : 86
3.1.1. Mục tiêu và quan điểm phát triển thị trường lao động 86
3.1.2. Ý nghĩa của việc phát triển thị trường lao động ở nước ta 89
3.2. Xu hướng phát triển thị trường lao động: 89
3.3. Giải pháp chủ yếu để phát triển thị trường theo thời gian tới : 94
3.3.2. Nhóm giải pháp về tiền lương tiền công 100
3.3.3. Nhóm giải pháp về luật pháp, chính sách và tổ chức thực hiện 101
3.3.4: Các kiến nghị nhằm phát triển thị trường lao động đồng bộ với các loại thị trường cơ bản khác trong nền kinh tế thị trường ở nước ta 104
KẾT LUẬN 106
Tài liệu