Information
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 1
I. Quan niệm về pháp chế xã hội chủ nghĩa 1
II. Những yêu cầu của pháp chế xã hội chủ nghĩa 5
1. Quán triệt nguyên tắc thống nhất trong việc xây dựng luậtvà thi hành pháp luật 5
2. Tất vả các văn bản pháp luật của Nhà nước đều phải được quán triệt để tôn trọng và chấp hành một cách nghiêm chỉnh, không có một ngoại lệ nào đối với các quy phạm còn có hiệu lực, chưa được huỷ bỏ hạơc sửa đổi. 6
3. Mọi người phải bình đẳng trước pháp luật - pháp luật bình đẳng trước mọi người 7
4. Bảo vệ các quyền và tự do của công dân đã được pháp luật quy định là một yêu cầu của pháp chế xã hội chủ nghĩa 7
III. Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đổi mới hiện nay ở nước ta. 9
1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về tăng cường pháp chế xa hội chủ nghĩa: 9
2. Nội dung tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong điều kiện đổi mới hiện nay ở nước ta 10
CHƯƠNG II : PHƯƠNG PHÁP VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở ĐỊA PHƯƠNG 16
I. Phương hướng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa hiện nay ở địa phương 16
1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, khi ban hành văn bản pháp quy phải bảo đảm đúng pháp luật. Tổ chức thi hành pháp luật của Nhà nước thống nhất và thông suốt ở địa phương 16
2. Các tổ chức Đảng, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, các đoàn thể, các tổ chức kinh tế và mọi tầng lớp nhân dân phải chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước 17
II. Các giải pháp cơ bản về tăng cướng pháp chế xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay 18
1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác pháp chế ở nước ta 18
2. Kiện toàn các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan tư pháp trong địa phương 19
3. Đổi mới công tác cán bộ 20
4. Tăng cương công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật 21
CHƯƠNG III: KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 23
Tài liệu