Information

LỜI MỞ ĐẦU 6
PHẦN NỘI DUNG 7
CHƯƠNG I: QUAN ĐIỂM LÍ LUẬN CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC VĂN HOÁ TRONG THANH NIÊN 7
1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về thế hệ trẻ 7
2. Giáo dục văn hoá trong thanh niên 8
CHƯƠNG II: VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC VĂN HOÁ CHO THANH NIÊN VỚI ĐIỀU KIỆN THỰC TIỄN 15
NƯỚC TA HIỆN NAY 15
1. Tầm quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục văn hoá cho thanh niên 15
2. Thực tiễn các hoạt động văn hoá của thanh niên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 16
3. Học tập và phát triển hơn nữa quan điểm Hồ Chí Minh về giáo dục văn hoá cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay 20
Tài liệu