Information
MụC LụC

Mở đầu 1
Chương I: tổng quan về khách sạn Sunny 3

1.1. Giới thiệu về khách sạn 3
1.2. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong khách sạn. 3
Chương II: Quá trình thưc tập và việc vận dụng lý thuyết tại khách sạn 10
2.1 cơ cấu tổ chức bộ phận lễ tân 10
2.2 Qui trình làm việc 10
2.3 Những yêu cầu của bộ phận lễ tân 12
2.4. Những công việc được giao 13
Chương III: Những kinh nghiệm, bài học, và những kiến nghị. 14
3.1. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác lễ tân. 14
3.2. Những kinh nghiệm thu được: 15
3.3. Kiến nghị với cơ sở thực tập: 15
3.4. Kiến nghị với Khoa: 15
Kết luận 17
Tài liệu tham khảo 18

Mở đầu

Sau hơn 20 năm thực hiển đường lối đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước với mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nền kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Đời sống nhân dân đã được cải thiện, Công nghiệp, Nông nghiệp và Dịch vụ đã có sự phát triển vượt bậc trong đó phải kể đến là ngành Du Lịch, Khách sạn. Đặc biệt trong thời kỳ hội nhập toàn cầu, nước ta đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới. Sự kiện này đã tạo ra những cơ hội lớn cho ngành du lịch, khách sạn phát triển mạnh. Song song với sự phát triển các công ty du lịch, hàng loạt khách sạn được thành lập để đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước. Nhiều khách sạn không ngừng nâng cấp trang thiết bị, mở rộng quy mô hoạt động để đáp ứng nhu cầu lưu trú ngày càng cao.
Khách sạn quốc tế Sunny trực thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Thành Lợi. Công ty được thành lập và hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực khách sạn. Trước thềm hội nhập toàn cầu công ty mạnh dạn đầu tư nâng cấp trang thiết bị, kiện toàn đội ngũ nhận viên, nâng cao chất lượng dịch vụ.
Trong quá trình thực tập tại khách sạn qua sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo hướng dẫn cùng với anh trưởng bộ phận lễ tân trực tiếp hướng dẫn đã giúp em hoàn thành bài báo cáo thực tập. Bài báo cáo gồm 03 chương :
Chương 1: Tổng quan về Khách sạn Sunny
1.1 Giới thiệu về khách sạn
1.2 Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong khách sạn
Chương 2: Quá trình thực tập ở khách sạn
2.1 Cơ cấu tổ chức của bộ phận lễ tân
2.2 Qui trình làm việc của bộ phận lễ tân
2.3 Những yêu cầu của bộ phận lễ tân
2.4 Công việc được giao
Chương 3: Những kinh nghiệm có được và kiến nghị
3.1 Thuận lợi và khó khăn trong công tác lễ tân
3.2 Kinh nghiệm thu được trong quá trình thực tập
3.3 Kiến nghị với cơ sở thực tập
3.4 Kiến nghị với khoa
Tài liệu