Information
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẨU 1
CHƯƠNG I 2
TỔNG QUAN VỀ 2
CHƯƠNG TRÌNH TỎNG THỂ CÁI CÁCH HÀNH CHÍNH 2
1. Nội dung của cải cách hành chính 2

1.1. Cải cách thể chế hành chính 2
1.2. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính 4
1.3. Cải cách công chức hành chính 5
1.4. Cải cách tài chính công 6
2. Kết quả và hạn chế của cải cách hành chính tại Việt Nam trong thời gian qua 7
CHƯƠNG III 16
VẤN ĐỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ĐỊA PHƯƠNG 16
TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 16

1. Đánh giá chung 16
1. Trên địa bàn nông thôn 19
2. trên địa bàn đô thị 19
CHƯƠNG III 21
PHƯƠNG HƯỚNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ĐỊA PHƯƠNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 21

1. Tiếp tục đẩy mạnh quá trình trao quyền chủ động cho chính quyền địa phương 22
2. Đề cao trách nhiệm của viên chức, công chức nhà nước thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch 22
3. Xây dựng và quản lý nguồn nhân lực của bộ máy hành chính nhà nước 23
4. Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước kết hợp với quá trình ra quyết định và thực thi quyết định 24
5. Kiến nghị 25
KẾT LUẬN 30

LỜI MỞ ĐẨU


Vấn đề cải cách bộ máy Nhà nước, cải cách hệ thống hành chính Nhà nước từ Trung ương đến địa phương đã trở thành một vấn đề hết sức cấp bách và trọng yếu của đất nước trong công cuộc đổi mới toàn diện do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, trong đó lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm.
Trong nhiều năm nay, để tăng cường năng lực quản lý của nhà nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, Đảng ta chủ trương cải cách hành chính một cách mạnh mẽ, toàn diện. Cải cách hành chính nhằm góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực và hiệu quả. Trên cơ sở đó làm cho bộ máy nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và tổ chức tốt việc điều hành, quản lý đất nước thông suốt, tạo điều kiện cho nền kinh tế nhiều thành phần phát triển, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Đây là việc làm không đơn giản, đòi hỏi trong quá trình cải cách hành chính phải tính toán kỹ lưỡng, lựa chọn chính xác tập trung giải quyết từng bước các vấn đề để tạo sự chuyển biến vững chắc theo chiều sâu.
Với Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010, lần đầu tiên trong quá trình cải cách, Chính phủ có một chương trình có tính chiến lược, dài hạn, xác định rõ 4 lĩnh vực cải cách là cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức và cải cách tài chính công, định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách và xác định các giải pháp thực hiện nhằm bảo đảm thắng lợi công cuộc cải cách. Chương trình tổng thể sẽ là công cụ quan trọng để Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương các cấp đẩy mạnh cải cách hành chính.


Tài liệu