Information
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN NỘI DUNG 3
I. KHÁI QUÁT VỀ PHƯỜNG NGUYỄN DU VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGUYỄN DU 3
1. Khái quát chung về phường Nguyễn Du 3

1.1. Về địa lý hành chính và dân cư 3
1.2. Về tình hình kinh tế – xã hội của phường Nguyễn Du 3
2. Khái quát chung về UBND phường Nguyễn Du 4
2.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 4
2.2. Cơ cấu tổ chức 5
2.3. Quy chế làm việc 9
2.4. Các mối quan hệ công tác 12
3. Đánh giá 14
II. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN HỒ SƠ HÀNH CHÍNH 16
1. Chức năng và nhiệm vụ 16
1.1. Chức năng 16
1.2. Nhiệm vụ 16
2. Cơ cấu tổ chức 18
3. Chế độ trách nhiệm 19
4. Quy trình làm việc 19
5. Mối quan hệ công tác 24
6. Đánh giá 25

III. ĐÁNH GIÁ, GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ 26
1. Đánh giá 26
2. Giải pháp 26
3. Kiến nghị 26
PHẦN KẾT LUẬN 28
TÀI LIỆU THAM KHẢO 29

LỜI MỞ ĐẦU


Sau bốn năm là học viên Học viện Hành chính Quốc gia, em đã tích luỹ được những kíên thức cơ bản về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch. Bên cạnh đó, thời gian vừa qua em cũng được tham gia thực tập bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính của UBND phường Nguyễn Du với mục đích:
- Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND phường Nguyễn Du. Từ đó nhận biết được cơ cấu tổ chức và cách thức làm việc của UBND phường Nguyễn Du.
- Vận dụng những kiến thức đã được học với những gì tìm hiểu được từ thực tế và những công việc mà em đã được trực tiếp tham gia để so sánh và đánh giá quá trình vận dụng từ lý thuyết vào thực tế.
- Bên cạnh đó, quá trình thực tập cũng giúp em nâng cao kiến thức, hoàn thiện hơn những gì em còn hạn chế.
Trong tất cả các thủ tục hành chính, có lẽ thủ tục hành chính trong hộ tịch là một thủ tục đơn giản nhất nhưng lại có một vai trò không thể thiếu đối với mỗi công dân. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch gồm có:
- Đăng ký khai sinh
- Đăng ký khai tử
- Đăng ký kết hôn
- Đăng ký giám hộ, thay đổi, chấm dứt giám hộ
- Đăng ký cha mẹ nhận con
- Đăng ký nhận nuôi con nuôi
- Đăng ký lại việc khai sinh, khai tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôI, cha mẹ nhận con.
- Sao hộ tịch từ sổ đăng ký
- Xác nhận tình trạng hôn nhân
- Cải chính các giấy từ hộ tịch không phải giấy khai sinh
- Sao văn bản: khai sinh, khai tử, kết hôn do UBND phường cấp
- Xác nhận sơ yếu lý lịch thông thường
- Xác nhận đăng ký hộ khẩu thường trú.
Thực hiện tốt được công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực hộ tịch là nền tảng để thực hiện tốt hoạt động quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực khác vì công tác hộ tịch cung cấp các giấy tờ, xác định những nội dung cơ bản nhất của công dân và những giấy tờ này là một trong các yếu tố không thể thiếu khi công dân tham gia bất cứ hoạt động nào của xã hội.
Quan sát và được tham gia một số công việc trong bộ phận công việc tiếp nhận hồ sơ của UBND phường Nguyễn Du em nhận thấy công tác hộ tịch chiếm một khối lượng lớn trong toàn bộ phần công việc của bộ phận này. Vì vậy em quyết định chọn đề tài cho bài báo cáo thực tập củâ em là “Công tác quản lý Nhà nước về hộ tịch của UBND phường Nguyễn Du”.
Bài báo cáo thực tập của em nội dung chính gồm 3 phần:
1. Khái quát chung về phường Nguyễn Du và UBND phường Nguyễn Du.
2. Tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính trong lĩnh vực hộ tịch.
3. Đánh giá giải pháp và kiến nghị.

Em xin chân thành cảm ơn các cô, các chú, các anh, các chị trong UBND phường Nguyễn Du đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho em hoàn thành đợt thực tập của mình. Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn và chỉ bảo nhiệt tình của để em hoàn thành bản báo cáo này.
Nhưng do trình độ và thời gian có hạn nên bản báo cáo này còn nhiều thiếu sót mong nhận được sự góp ý của thầy cô và các bạn.

Tài liệu