Information
PHẦN MỞ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.
Quản lý hành chính nhà nước là một lĩnh vực công tác hết sức quan trọng và có tác động rất lớn đối với sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia. Cuộc sống và xã hội rất phong phú và không ngừng phát triển, do đó công tác quản lý hành chính nhà nước cũng phải được thường xuyên cải tiến, nâng cao và hoàn thiện để đáp ứng những yêu cầu của từng thời kì phát triển đất nước.
Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, kể từ Đại hội Đảng lần thứ VI ( 1986 ) nước ta đã có bước chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của nhà nước. Bằng những cải cách mạnh mẽ về kinh tế, chúng ta đã vượt qua khủng hoảng, ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đưa đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội và hội nhập vào sự phát triển của khu vực và quốc tế. Cùng với sự thay đổi ấy, hoạt động của hệ thống chính trị nói chung và công tác quản lý hành chính nhà nước của các cấp chính quyền nói riêng đã có nhiều biến chuyển tích cực, chức năng và hoạt động của các cơ quan trong hệ thống hành chính từ Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương đến uỷ ban nhân dân các cấp đã có nhiều thay đổi tiến bộ, tập trung nhiều hơn vào quản lý nhà nước, đã từng bước đổi mới, thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống của mọi tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu to lớn đó, hệ thống chính trị và hoạt động quản lý nhà nước của chính quyền các cấp còn tồn tại nhiều bất cập. Nền hành chính nhà nước còn mang nặng dấu ấn của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, chưa đáp ứng được những yêu cầu của cơ chế quản lý mới cũng như yêu cầu phục vụ nhân dân trong điều kiện mới. Hiệu lực, hiệu quả quản lý chưa cao, công tác quản lý nhà nước của các cấp chính quyền còn bị buông lỏng ở nhiều khâu, tập trung chủ yếu ở cấp chính quyền cơ sở, trong đó chính quyền cấp phường là cấp có nhiều khó khăn phức tạp khi thực thi các nhiệm vụ được giao. UBND phường là cấp chính quyền " gần dân " nhất, những công vụ được thực hiện hàng ngày mang tính sự vụ tức thời và yêu cầu phải giải quyết ngay. Vì vậy, đây là cấp chính quyền được nhà nước quan tâm kiện toàn và đổi mới để ngày một năng động, hoạt động với hiệu quả cao hơn.
Quận Ba Đình là trung tâm hành chính - chính trị quốc gia, nơi đặt trụ sở của nhiều cơ quan trung ương Đảng và Nhà nước, có nhiều đại sứ quán các nước và cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước.
Cùng với sự nghiệp phát triển đất nước sau hơn 15 năm đổi mới, quận Ba Đình đã phát huy được vai trò tiên phong là hạt nhân thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của thủ đô, có tốc độ tăng trưởng kinh tế và tốc độ đô thị hoá nhanh chóng, bộ mặt đô thị ngày một thay đổi, đời sống nhân dân được cải thiện. Tuy nhiên, trong quá trình kinh tế xã hội, UBND các phường trong quận cũng còn tồn tại những mặt yếu kém trong tổ chức và hoạt động gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của quận và sự phát triển chung của thành phố Hà Nội.
Với những lí do trên, tôi lựa chọn đề tài "Thực trạng hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền cấp phường trong giai đoạn hiện nay ( qua khảo sát tại quận Ba Đình - TP Hà Nội ) " để nghiên cứu nhằm tìm ra những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hành chính của chính quyền cấp phường trên địa bàn quận Ba Đình nói riêng và chính quyền cấp phường cả nước nói chung.
Tài liệu