Information
LỜIMỞĐẦU

Trong nguồn thu ngân sách của Nhà nước thì thuế, phí và lệ phí chiếm tỷ lệ lớn (hơn 80%). Thu ngân sách nhà nước là thu bắt buộc, chủ yếu thông qua thuế (trước đây khi chưa cải cách hệ thống thuế, nguồn thu chủ yếu là từ vay và viện trợ). Nộp thuế là nghĩa vụ của các tổ chức và cá nhân, là tuân theo luật pháp. Chính sách về thuế là một phần của chính sách tài chính.
Hiện nay ở nước ta có nhiều loại thuế, phí và lệ phí mỗi loại thuếđánh vào một đối tượng nhất định. Thuế là nguồn tài chính quan trọng nhất, do Nhà nước thực hiện vàđại diện cho lợi ích toàn xã hội.
Tuy thuế, phí và lệ phí là nguồn thu của ngân sách nhưng có giữa chúng có sự giống nhau và khác nhau. Để hiểu rõ hơn vấn đề này em chọn đề tài “Phân tích sự giống nhau và khác nhau giữa thuế, phí và lệ phí. Trình bầy tình hình thu thuế VAT tại một Công ty trách nhiệm hữu hạn”.


KẾTLUẬN
Như vậy, Thuế, phí, lệ phí không những là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước, mà còn là một trong những công cụ kinh tế quan trọng và có hiệu lực để Nhà nước quản lý vàđiều tiết nền kinh tế. Thuế là con dao hai lưỡi:
- Nếu như thu nhiều thuế về ngân sách nhà nước =>doanh nghiệp khó tái đầu tư => sản xuất kém phát triêtn => không có doanh thu để nộp thuế =>ảnh hưởng tới thu ngân sách nhà nước ở chu kỳ sau.
- Nếu thu ít thuế (được gọi là “khoan sức dân”)=> ngân sách nhà nước thất thu trước mắt, ảnh hưởng lớn tới các kế hoạc chi tiêu công cộng nhưng lại khuyến khích doanh nghiệp đầu tư trực tiếp => sản xuất phát triển ở nhiều doanh nghiệp=> mở rộng diện thu trong chu kỳ tới.
Vấn đềđặt ra là cần phải đổi mới chính sách thuế như thế nào để vừa bồi dưỡng nguồn thu lâu dài, vừa tính đến nhu cầu chi tiêu cấp thiết trước mắt của Chính phủ.




TÀILIỆUTHAMKHẢO

1. Giáo trình Luật Kinh tế
2. Giáo trình Chính sách kinh tế xã hội
3. Tạp chí Tài chính số 5 –2002
4. Tạp chí Tài chính số 6-2002
5. Tạp chí Tài chính số 3 - 2003.
Tài liệu