Information
LỜI MỞ ĐẦU
Năm 1986, nước Việt Nam ta đánh dấu một mốc lịch sử quan trọng trong việc chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế tập trung ,bao cấp sang một nền kinh tế mới,nền kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước.Sau hơn 20 năm đổi mới,thực tiễn đã chỉ cho ta thấy rằng,đây là một nền kinh tế tối ưu của Việt Nam hiện nay.
Sự chuyển đổi này đã mở ra nhiều thay đổi lớn trong nền kinh tế với sự xuất hiện các loại hình doanh nghiệp mới năng động hơn,hiệu quả hơn.Quản lý kinh tế đã thông thoáng hơn…Theo đó,các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh được hoàn toàn tự chủ trong khuôn khổ luật pháp,tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh của mình.Hơn thế nữa,các loại hình doanh nghiệp không còn hoạt động trong khuôn khổ,phạm vi bó hẹp như trước đây,mà đã và đang từng bước tham gia hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới.
Điều này sẽ tạo ra nhiều cơ hội,thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ta phát triển.Tuy nhiên,bên cạnh đó vẫn luôn còn những mặt trái của nó,đó là những nguy cơ và thách thức mà các doanh nghiệp phải đối mặt.Chính vì vậy,để quá trình hoạt động kinh doanh có hiệu quả,đem lại thành công cho doanh nghiệp,đòi hỏi mỗi nhà quản trị khi hoạch định chiến lược không chỉ chú trọng quan tâm đến môi trường nội bộ doanh nghiệp,môi trường ngành,mà còn cần phải chú trọng đến môi trường nền kinh tế quốc dân,môi trường quốc tế,hay nói cách khác là môi trường vĩ mô của doanh nghiệp.
Đề án này cũng nhằm mục đích phân tích và đánh giá từng nhân tố của môi trường để chỉ ra vai trò quan trọng của môi trường vĩ mô. Đồng thời đưa ra những phương pháp để có thể đánh giá chính xác,cụ thể hơn mức độ tác động của chúng đối với doanh nghiệp.
KẾT LUẬN
Môi trường vĩ mô là một môi trường có vai trò và vị trí quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp,đặc biệt là trong vấn đề hoạch định chiến lược.
Việc đánh giá và phân tích môi trường vĩ mô sẽ giúp cho doanh nghiệp xác định được những thời cơ thuận lợi,đồng thời cả những nguy cơ có thể gặp phải.Từ đó doanh nghiệp có những quyết định chính xác trong việc đề ra các chính sách,chiến lược kinh doanh.Bên cạnh đó,đánh giá và phân tích môi trường vĩ mô còn giúp doanh nghiệp xác định được vị thế của mình trên thương trường,giúp các nhà chiến lược lượng hoá được sự tác động của các yếu tố môi trường kinh doanh và mức độ thích ứng của doanh nghiệp trước những thay đổi của môi trường.
Phân tích và đánh giá môi trường vĩ mô không chỉ dừng lại ở phân tích và đánh giá chung từng loại môi trường,mà điều quan trọng là phải phân tích và đánh giá từng nhân tố,từng thành tố sẽ tạo ra thời cơ,và sẽ gây ra nguy cơ,sức ép ảnh hưởng đến sự phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong từng thời kỳ kế hoạch.
Để xác định rõ ràng và đúng đắn đâu là các thời cơ,nguy cơ hay sức ép ảnh hưởng đến hoạt động chiến lược của doanh nghiệp trong từng thời kỳ kế hoạch,đòi hỏi phải có sự kết hợp giữa khả năng tài tình của nhà quản trị với việc sử dụng thành thạo các phương pháp dự đoán,thiết lập các ma trận tầm quan trọng,ma trận cơ hội-nguy cơ,và ma trận EFE.
Do sự biến động của các nhân tố môi trường,nên thời cơ và nguy cơ cũng thay đổi,biến động theo.Một nhân tố lúc này được đánh giá là thời cơ,lúc khác lại có thể trở thành nguy cơ.Điều này đòi hỏi các nhà quản trị trong quá trình xây dựng và thực thi chiến lược phải tổ chức theo dõi tình hình môi trường để có biện pháp hữu hiệu,điều chỉnh kịp thời,làm cho hoạt động chiến lược của mình thích hợp hay thích nghi với diễn biến của môi trường.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.Giáo trình Quản trị chiến lược kinh doanh_NXB Thống Kê_do PGS.TS Lê Văn Tâm & PGS.TS Phạm Hữu Huy chủ biên
2.Giáo trình Chiến lược kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại_NXB Lao động-Xã hội_do PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc & TS Trần Văn Bắc chủ biên.
3.Quản lý chiến lược_NXB Khoa học& Kỹ thuật_của Phạm Lan Anh.
4.Các trang web về quản trị chiến lược,quản trị kinh doanh…
•www.saga.vn/Marketing/phantichvadubao
•http://my.opera.com/qtdn/blog/quantrichienluoc
•http://www.business.gov.vn/advice
•…MỤC LỤC
Lời mở đầu
Phần I.Những khái niệm cơ bản
Phần II. Vai trò,vị trí của việc phân tích,đánh giá môi trường vĩ mô
Phần III.Nội dung của việc phân tích,đánh giá môi trường vĩ mô
A.Phân tích,đánh giá từng yếu tố của môi trường vĩ mô
1.Nhân tố chính trị và luật pháp
2.Nhân tố kinh tế
3.Nhân tố khoa học- công nghệ
4.Nhân tố văn hoá- xã hội
5.Nhân tố tự nhiên
6.Nhân tố môi trường quốc tế
B.Những chú ý khi phân tích,đánh giá môi trường vĩ mô
•Từng yếu tố tác động khác nhau đối với mỗi doanh nghiệp
•Kết luận về cơ hội,nguy cơ đối với doanh nghiệp
C.Các phương pháp chuyên gia được áp dụng để dự đoán các thời cơ,nguy cơ trong môi trường vĩ mô
1.Phương pháp phỏng vấn
2.Phương pháp hội đồng
3.Phương pháp Delphi
D.Thiết lập các ma trận để đánh giá các yếu tố
1.Ma trận về tầm quan trọng
2.Ma trận cơ hội
3.Ma trận nguy cơ
4.Ma trận EFE
Kết luận
Tài liệu