Information

LỜI MỞ ĐẦU


Không ngừng nâng cao hiệu quả không chỉ là mối quan tâm hàng đầu của bất kỳ xã hội nào mà còn là mối quan tâm của bất kỳ ai khi làm bất kỳ việc gì. Đó cũng là vấn đề bao trùm và xuyên suốt thể hiện chất lượng của toàn bộ công tác quản lý kinh tế. Bởi vì mục đích cuối cùng của công tác quản lý kinh tế là để đảm bảo tạo ra kết quả và hiệu quả cao nhất của mọi quá trình, mọi giai đoạn và mọi hoạt động kinh doanh.
Đối với doanh nghiệp hiệu quả hoạt động không chỉ là thước đo chất lượng phản ánh trình độ tổ chức, quản lý kinh doanh mà còn là vấn đề sống còn của doanh nghiệp. Trong điều kiện kinh tế thị trường ngày càng mở rộng, doanh nghiệp muốn tồn tại, muốn vươn lên thì trước hết đòi hỏi kinh doang phải có hiệu quả. hiệu quả kinh doanh càng cao doanh nghiệp mới có điều kiện mở rộng và phát triển qui mô sản xuất, đầu tư trang thiết bị hiện đại, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và qui trình công nghệ mới, cải thiện và nâng cao đời sống người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
Tuy nhiên trong nền kinh tế thị trường hiện nay không phải bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đứng vững với qui luật cạnh tranh khắc nghiệt, sự phát triển sản xuất ồ ạt đã gây ra ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. mục đích kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp là mang lại thu nhập cao nhất với chi phí thấp nhất với mức rủi ro hợp lí. Phân tích hiệu quả của doanh nghiệp chỉ mới là một mặt để xem xét tình hình tài chính của doanh nghiệp. Những kết luận rút ra từ nội dung phân tích này sẽ không đầy đủ nếu ta không xem xét một dạng khác của nó, đó là rủi ro của doanh nghiệp. Hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp chỉ có thể dược xem xét tương ứng với một mức rủi ro mà nó có thể chịu và ngược lại. Nhà đầu tư chỉ chấp nhận một rủi ro đầu tư tương ứng với một hiệu quả trông chờ nào đó. Chúng ta sẽ nghiên cứu các chỉ tiêu, phương pháp phân tích rủi ro và các biện pháp khắc phục rủi ro của doanh nghiệp.

Tài liệu