Information
MỤC LỤC
PHẦN I - MỞ ĐẦU

I-/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
II-/ MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU.
2.1-/ Mục đích:
2.2-/ Nhiệm vụ nghiên cứu:
III-/ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.
IV-/ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.1-/ Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: 3
4.2-/ Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn. 3
V-/ KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 4
5.1-/ Khách thể 4
5.2-/ Đối tượng nghiên cứu. 4
PHẦN II - NỘI DUNG 5
CHƯƠNG I - CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. 5
I-/ BẬC TIỂU HỌC, NHÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC. 5
1.1. Vị trí tầm quan trọng của giáo dục tiểu học. 5
1.2. Mục tiêu của bậc tiểu học: 6
II-/ TRƯỜNG TIỂU HỌC: 6
2.1. Vị trí chức năng của trường tiểu học: 6
2.2. Nhiệm vụ của trường tiểu học: 7
2.3. Hiệu trưởng trường tiểu học: 7
2.4. Người giáo viên tiểu học 8
2.5. Những nội dung cơ bản của công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học. 9
2.6. Học sinh tiểu học. 10
CHƯƠNG II - THỰC TRẠNG CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở CÁC
TRƯỜNG TIỂU HỌC: SỐ 2 HOÀN LÃO, HẢI TRẠCH, SỐ 2 THANH
TRẠCH THUỘC HUYỆN BỐ TRẠCH - TỈNH QUẢNG BÌNH. 12
I-/ TÌNH HÌNH CHUNG CỦA NHÀ TRƯỜNG. 12
1-/ Khái quát về tình hình kinh tế xã hội, văn hoá nơi các trường đóng. 12
2-/ Tình hình chung của ba trường tiểu học trên. 13
II-/ THỰC TRẠNG VỀ VIỆC CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở BA TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN. 14
1-/ Trường tiểu học số 2 Hoàn Lão: 14
2-/ Trường tiểu học Hải Trạch. 15
3-/ Trường tiểu học số 2 Thanh Trạch. 15
CHƯƠNG III - MỘT SỐ BIỆN PHÁP CƠ BẢN CHỈ ĐẠO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN LÀM CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC
I-/ NHẬN THỨC CỦA HIỆU TRƯỞNG. 19
II-/ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC. 20
PHẦN III - KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 35
1-/ Kết luận: 35
2-/ Đề xuất: 36
Tài liệu