Information
Tiêu đề
LỜI CẢM ƠN
PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do nghiên cứu đề tài
2. Mục đích của đề tài
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu đề tài
6. Cấu trúc của khoá luận
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC VẬN DỤNG PHƯONG PHÁP DẠY HỌC TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC MÔN KĨ THỤÂT CÔNG NGHIỆP LỚP 11 PHỔ THÔNG
1.1 Một số khái niệm liên quan
1.2 Cơ sở lí luận của việc sử dụng phương pháp dạy học trực quan
1.3 Thực trạng của việc sử dụng phương pháp dạy học trực quan trong dạy học môn kĩ thuật công nghiệp lớp 11 phổ thông
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2 VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC KĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP LỚP 11 PHỔ THÔNG
2.1 Khái quát môn học kĩ thuật công nghiệp lớp 11 phổ thông
2.2 Đề xuất các mức độ và phạm vi, khả năng sử dụng phương pháp dạy học trực quan
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ
3.1 Mục đích, nội dung và phương pháp thực nghiệm
3.2 Kết quả thực nghiệm
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN CHUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu