Information

Mục lụcLời mở đầu
I.SƠ LƯỢC VỀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN:

1. Lịch sử hình thành: 3
2. Nguyên tắc hoạt động: 4
3. Hình thức sở hữu: 5
4. Chức năng: 7
5. Tổ chức: 10
6. Thành viên: 12
II.HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH:
1. Hệ thống niêm yết: 14
2.Hệ thống giao dịch: 30
III.CHÍN NĂM HOẠT ĐỘNG:
1. Những điểm nổi bật: 42
2. Định hướng phát triển: 46
3. Bảng danh sách các thành viên hiện tại của HOSE: 47

Tài liệu