Information
MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ 2
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
4
1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin 4
1.1. Cơ sở lý luận của Quan điểm lịch sử cụ thể 4
1.2. Yêu cầu của quan điểm lịch sử cụ thể 6
2. Thực trạng việc vận dụng quan điểm lịch sử cụ thể vào quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam 7
2.1. Sự cần thiết vận dụng quan điểm lịch sử cụ thể vào quá trình xây dựng nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam 7
2.2. Quá trình xây dựng nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam dưới góc nhìn của quan điểm lịch sử cụ thể 9
2.3. Hạn chế và thách thức 12
3. Một số giải pháp nhằm xây dựng nền KTTT theo định hướng XHCN trong bối cảnh lịch sử cụ thể hiện nay 14
3.1. Mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế 14
3.2. Tiếp tục thực hiện một cách nhất quán chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần 15
3.3. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức 16
KẾT LUẬN 18
TÀI LIỆU THAM KHẢO 19

Tài liệu