Information
MỤC LỤC

I. Những vấn đề cơ bản về chính sách lao động và xã hội 2
1. Khái niệm 2
2. Nhiệm vụ và phân loại chính sách xã hội 2
3. Mục đích và ý nghĩa của phân tích các chính sách lao động và xã hội 3
II. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự ra đời và thực thi chính sách lao động và xã hội. 4
1. Những tư tương, quan điểm của Đảng lãnh đạo, phù hợp với bản chất chính trị. 4
2. Sự nhận thức và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa nhân tố kinh tế và và nhân tố xã hội,giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội. 5
3. Mối quan hệ giữa chính sách xã hội và thể chế chính trị 5
4. Mối quan hệ giữa chính sách xã hội và chính sách văn hóa 6
III. Phân tích một số chính sách lao động, xã hội ở Việt Nam 6
1. Chính sách việc làm 6
2. Chính sách xóa đói giảm nghèo 9

Tài liệu