Information
Mục lục
Lời nói đầu 2
Chương I. Lý luận chung về con người 3

1.Quan điểm của các nhà triết học trước Mác về con người 3
2.Quan điểm của chủ nghĩa Mác về con người 5
2.1.Con người là một thực thể sinh học xã hội 5
2.2.Con người là tổng hoà các mối quan hệ xã hội 5
2.3. Mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội 7
2.4. Quan hệ giữa quần chúng nhân dân và lãnh tụ 9
Chương II. Vai trò của con người 10
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và vai trò của con người 10
2. Vai trò của con người Việt Nam hiện nay 12
2.1. Mặt tích cực của con người Việt Nam 15
2.2. Hạn chế của con người Việt Nam 16
2.3. Giải pháp phát triển con người Việt Nam trong thời đại mới 17
2.3.1. Khai thác hợp lý và có hiệu quả nguồn lực con người 17
2.3.2. Đào tạo trước đòi hỏi của kinh tế tri thức 18
2.3.3. Cải cách giáo dục để đẩy nhanh công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước 20
Kết luận 22
Tài liệu tham khảo 24

Tài liệu