Information

I. Đặt vấn đề.Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh rất quân tâm tới việc phát triển về vẫn đề phát triển giáo dục thế hệ trẻ của nước ta. Người viết “ Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Với lối nói hình ảnh nhưng súc tích, sinh động, dễ hiểu dễ đi vào lòng người HCM đã nêu lên vấn đề giáo dục thanh, thiếu niên ở nước ta trở nên ngăn gọn và dễ hiểu để đi vào lòng người. Người đã cho ta thấy rất rõ quan điểm, cách nhìn nhận của Người để phát triển đất nước ta. Muốn nước ta phát triển thì phải biết ươm trồng, giáo dục đội ngũ thanh, thiếu niên – những nhân tố làm cho xã hội phát triển và đất nước ta đi lên.
Hồ Chí Minh cho rằng, việc xây dựng một nền giáo dục của nước Việt Nam mới phải được coi là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa chiến lược, cơ bản và lâu dài nhất. Nền giáo dục đó sẽ “…làm cho dân tộc chúng ta trở nên một dân tộc dũng cảm, yêu nước, yêu lao động, một dân tộc xứng đáng với nước Việt Nam độc lập”
Nhấn mạnh sự nghiệp giáo dục là của nhân dân, để phục vụ nhân dân, đồng thời Hồ Chủ tịch cũng nêu rõ rằng muốn giáo dục thanh, thiếu niên tốt thì phải tạo môi trường, dư luận xã hội lành mạnh, cổ vũ cái mới, cái tiến bộ, ngăn ngừa những cái tiêu cực có thể ảnh hưởng đến lớp trẻ. Và muốn tạo được môi trường lành mạnh ấy, vấn đề cần nhất là phải tạo được không khí dân chủ. Người nói: ''Trong các nhà trường, cần có dân chủ. Đối với mỗi vấn đề, thầy và trò cùng nhau thảo luận...”. Người khẳng định: “Thực hành dân chủ là cái chìa khoá vạn năng để có thể giải quyết mọi khó khăn”

Tài liệu