Information

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU
I/ CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP

1.1.CÁC KHÁI NIỆM TUYỂN DỤNG
1.1.1. Nhân lực 2
1.1.2. Tuyển dụng nhân lực 2
1.2 VAI TRÒ CỦA TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC VÀ CÁC YÊU CẦU KHI TIẾN HÀNH TUYỂN DỤNG 2
1.2.1. Vai trò của tuyển dụng nhân lực 2
1.2.2. Các yêu cầu khi tiến hành tuyển dụng nhân lực 2
1.3. NỘI DUNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG 3
1.3.1. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng 3
1.3.1.1. Xác định nhu cầu tuyển dụng 3
1.3.1.2. Xác định nguồn và phương pháp tuyển dụng 3
1.3.1.3. Xác định người thực hiện tuyển dụng 4
1.3.1.4. Xác định chi phí tuyển dụng 5
1.3.1.5. Xác định thời gian và địa điểm tuyển dụng 5
1.3.2. Tổ chức thực hiện tuyển dụng 5
1.3.2.1. Xây dựng tiêu chuẩn tuyển dụng 5
1.3.2.2. Thu hút người xin việc 5
1.3.2.3. Đánh giá và lựa chọn các ứng viên 6
1.3.2.4. Hoàn tất tuyển dụng 7
1.3.2.5. Hướng dẫn hội nhập 7
1.3.3. Đánh giá công tác tuyển dụng 8
1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG 9
1.4.1. Các nhân tố thuộc về tổ chức 9
1.4.2. Các nhân tố thuộc về môi trường bên ngoài 10
1.5. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp Việt Nam hiện nay 10
II/ CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPLANTEX
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPLANTEX VÀ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY 11
2.1.1. Tổng quan về CTCP Dược Trung ương Mediplantex 11
2.1.1.1. Khái lược về Công ty CP Dược TW Mediplantex 11
2.1.1.2. Bộ máy tổ chức của Công ty 12
2.1.2. Nguồn nhân lực của công ty 13
2.1.2.1. Quy mô, cơ cấu lao động trong công ty 13
2.1.2.2. Tình hình sử dụng nguồn nhân lực 14
2.2.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPLANTEX 14
2.2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân lực 14
2.2.1.1. Các nhân tố bên trong 14
2.2.1.2. Các nhân tố bên ngoài 15
2.2.2. Công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty 15
2.2.2.1. Xác định nhu cầu tuyển dụng 15
2.2.2.2. Tìm kiếm và thu hút các ứng viên 16
2.2.2.3. Tiếp nhận hồ sơ và sơ tuyển 16
2.2.2.4. Phỏng vấn tuyển dụng 16
2.2.2.5. Đào tạo, thử việc 16
2.2.2.6. Đánh giá và ký kết hợp đồng lao động 17
2.3. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPLANTEX 17
2.3.1. Những ưu điểm trong công tác tuyển dụng của công ty 17
2.3.2. Những hạn chế trong công tác tuyển dụng tại công ty 17
III/ CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CTCP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX
3.1. Hoàn thiện cơ sở khoa học cho công tác tuyển dụng 18
3.2. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng 18
3.3. Hoàn thiện quy trình tuyển dụng 18
3.3.1. Tìm kiếm và thu hút ứng viên 18
3.3.2. Tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ 19
3.3.3. Xét tuyển 19
3.3.4. Kiểm tra sức khỏe 19
3.3.5. Tham quan, đào tạo, thử việc 19
3.3.6. Đánh giá và quyết định tuyển dụng 19
3.3.7. Hướng dẫn hội nhập 20
3.4. Nâng cao chất lượng bộ máy làm công tác tuyển dụng 20
KẾT LUẬN
Tài liệu