Information

I.ĐẶT VẤN ĐỀHồ Chí Minh - tinh hoa và khí phách của dân tộc, lương tâm của thời đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh chẳng những để lại cho chúng ta một sự nghiệp cách mạng vẻ vang chưa từng có trong lịch sử dân tộc, Người còn để lại cho chúng ta một di sản vĩ đại, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức, tượng trưng cho những gì cao đẹp nhất trong tâm hồn, ý chí, nhân cách của dân tộc và của loài người. Di sản văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta tư tưởng lớn của Người trong sự nghiệp “trồng người”. “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Đó là hai câu mở đầu bài nói của Bác Hồ tại lớp học chính trị của giáo viên cấp II, cấp III toàn miền Bắc vào ngày 13/9/1958. “Trồng người” là điều Bác nghĩ suy, trăn trở nhất. Đó là vấn đề lớn, là chiến lược cách mạng đặc biệt quan trọng và lâu dài.
Tài liệu