Information

LỜI MỞ ĐẦUTỷ giá hối đoái là một trong những chính sách kinh tế vĩ mô quan trọng của mỗi quốc gia. Diễn biến của tỷ giá hối đoái giữa USD với Euro, giữa USD/JPY cũng như sự biến động tỷ giá giữa USD/VND trong thời gian qua cho thấy tỷ giá luôn là vấn đề thời sự, rất nhạy cảm. Ở Việt Nam, tỷ giá hối đoái không chỉ tác động đến xuất nhập khẩu, cán cân thương mại, nợ quốc gia, thu hút đầu tư trực tiếp, gián tiếp, mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin của dân chúng. Trong thời gian gần đây tỷ giá giữa USD/VND liên tục biến động, Việt Nam đồng liên tục mất giá gây ảnh hưởng xấu đến tình hình phát triển của nền kinh tế và ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tin của người dân. Vấn đề tỷ giá đã trở thành vấn đề nóng và mối quan tâm chung của toàn xã hội. Chính vì vậy mà nhóm chúng em đã quyết định lựa chọn đề tài: “Nguyên nhân biến động tỷ giá USD/VND trong thời gian vừa qua”.
Mục tiêu nghiên cứu của nhóm 4 khi lựa chọn đề tài này là:
- Tìm hiểu những biến động của tỷ giá USD/VND trong thời gian gần đây và tác động của nó đến nền kinh tế.
- Phân tích những nhân tố chính gây ra biến động tỷ giá USD/VND trong thời gian vừa qua từ đó kiến nghị một số giải pháp để bình ổn tỷ giá USD/VND.
Phạm vi nghiên cứu là những diễn biến tỷ giá USD/VND ở Việt Nam trong năm 2010.
Do thời gian nghiên cứu ngắn và trình độ còn nhiều hạn chế nên bài viết còn nhiều thiếu sót nhóm 4 rất mong nhận được sự đóng góp của thầy giáo và các bạn để bài viết được hoàn thiện thêm.
KẾT LUẬN
Từ việc phân tích diễn biến, tác động cũng như các nguyên nhân gây ra biến động của tỷ giá USD/VND nêu trên cho thấy tầm quan trọng của việc bình ổn tỷ giá đối với sự phát triển của nền kinh tế như thế nào. Khi tỷ giá hối đoái biến động theo chiều hướng không thuận lợi Ngân hàng nhà nước đã thực hiện nhiều giải pháp để bình ổn tỷ giá và đã mang lại những hiệu quả nhất định nhưng đấy chỉ là những biện pháp tình thế mang tính tạm thời chưa phải là biện pháp lâu dài.
Trong thời gian tới tỷ giá sẽ biến động như thế nào quả thật không dễ dự đoán trước được. Qua phân tích diễn biến cũng như nguyên nhân tác động đến biến động tỷ giá USD/VND trong thời gian qua nhóm 4 đã đưa ra một số kiến nghị về giải pháp bình ổn tỷ giá USD/VND. Tuy nhiên, để có thể áp dụng có hiệu quả các giải pháp nêu trên đòi hỏi cần phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, nhịp nhàng giữa chính phủ và tất cả các cơ quan chủ quản trong nền kinh tế. Có như vậy chính phủ mới có thể chủ động được trong việc điều chỉnh tỷ giá và hạn chế được những tác động của việc biến động tỷ giá đến sự phát triển của nền kinh tế như trong thời gian vừa qua.
Tài liệu