Information

MỤC LỤCLời mở đầu
Phần I. Bất bình đẳng về thu nhập trong phát triển kinh tế

1.1 Phát triển kinh tế 3
1.1.1 Khái niệm và nội hàm phát triển kinh tế. 3
1.1.2 Phát triển XH - một bộ phận cấu thành trong phát triển kinh tế. 3
1.1.3 Bất bình đẳng về phân phối thu nhập - yếu tố cần giải quyết trong phát triển xã hội. 4
1.2 Bất bình đẳng trong phân phối thu nhập 5
1.2.1 Khái niệm về bất bình đẳng về phân phối thu nhập trong phát triển kinh tế. 5
1.2.2 Các thước đo đánh giá bất bình đẳng về phân phối thu nhập trong phát triển kinh tế. 5
1.3 Môi quan hệ giữa bất bình đẳng và tăng trưởng kinh tế 8
1.3.1 Mô hình chữ U ngược của simon Kuznets 8
1.3.2 Mô hình tăng trưởng trước bình đẳng sau của A.Lewis 8
1.3.3 Mô hình tăng trưởng đi đôi với bình đẳng của H.Oshima 9
1.3.4 Mô hình phân phối lại cùng với tăng trưởng kinh tế của ngân hàng thế giới WB 9
1.4 Ý nghĩa của việc nghiên cứu bất bình đẳng về phân phối thu nhập trong phát triển kinh tế 10
Phần II. Thực trạng của bất bình đẳng về thu nhập trong phát triển kinh tế ở Việt Nam.
2.1 Thực trạng bất bình đẳng về phân phối ở Việt Nam qua các thước đo 11
2.1.1 Đường cong lozen 12
2.1.2 Hệ số GINI 12
2.1.3 Hệ số giãn cách thu nhập 13
2.1.4 Tiêu chuẩn “40” 14
2.2 Đánh giá BBD trong phân phối thu nhập ở VN 14
2.2.1 So với mục tiêu phát triển toàn diện ở Việt Nam 14
2.2.2 So sánh tình hình bất bình đẳng của Việt Nam với các nước trên thế giới 16
2.2.3 Kết luận 18
2.3 Nguyên nhân của thực trạng trên 18
Phần III. Tiếp tục giải quyết bất bình đẳng về phân phối thu nhập trong phát triển kinh tế ở Việt Nam
3.1 Những yêu cầu và mục tiêu đặt ra về bất bình đẳng kinh tế trong chiến lược phát triển tòan diện ở Việt Nam 20
3.2 Giải pháp và kiến nghị 22
3.2.1 Giải pháp 22
3.2.2 Kiến nghị 23
Kết luận
Danh mục tài liệu tham khảo


Tài liệu