Information

MỤC LỤCLời mở đầu
Nội dung:
I. Giới thiệu về Michael E.Porter
II. Phân tích môi trường ngành với mô hình 5 áp lực của M. Porter

1. Khái niệm chung về cạnh tranh 6
2. Phân tích môi trường ngành với mô hình 5 áp lực của M. Porter 8
a. Sức ép của nhà cung ứng 9
b. Sức ép cạnh tranh từ khách hàng 12
c. Áp lực cạnh tranh của các đối thủ tiềm ẩn 15
d. Áp lực cạnh tranh từ sản phẩm thay thế 17
e. Áp lực cạnh tranh của các đối thủ hiện tại 18
3. Các chiến lược chung chống lại “Năm lực lượng của Porter 21
a. Chiến lược dẫn đầu về chi phí 22
b. Chiến lược cá biệt hóa sản phẩm 24
c. Chiến lược Tập trung 25
d. Kết hợp các chiến lược chung 26
e. Chiến lược chung trong bối cảnh Năm Lực lượng Cạnh tranh 27
III. Mô hình năm lực lượng cạnh tranh của M. Porter đối với Tập đoàn Vinamilk
1. Giới thiệu chung về Tập đoàn Vinamilk 29
2. Mô hình năm lực lượng cạnh tranh của M. Porter đối với Tập đoàn Vinamilk 31
a. Áp lực cạnh tranh của nhà cung cấp đối với Tập doàn Vianmilk 31
b. Áp lực cạnh tranh của khách hàng 32
c. Áp lực của các đối thủ tiềm ẩn đối với Vinamilk 33
d. Áp lực cạnh tranh của các sản phẩm thay thế 33
e. Áp lực cạnh tranh từ các đối thủ hiện tại 34
Kết luận

Tài liệu