Information

MỤC LỤCCHƯƠNG I: LÝ LUẬN VỀ HÀNG HÓA SỨC LAO ĐỘNG.
1. Sức lao động.
1.1: Khái niệm. 3
1.2: Điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa. 3
2. Hàng hóa sức lao động.
2.1: Thuộc tính giá trị. 5
2.2: Thuộc tính giá trị sử dụng. 6
3. Thị trường lao động
3.1: Định nghĩa thị trường lao động 7
3.2: Các yếu tố của thị trường lao động. 7
CHƯƠNG II: KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CỦA TIỀN LƯƠNG VÀ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG
1. Khái niệm của tiền lương
1.1 Khái niệm 7
1.2 Phân loại 9
2. Vai trò của tiền lương:
3. Trình tự xây dựng hệ thống trả công lao động trong các doanh nghiệp.
4. Các hình thức trả công
CHƯƠNG III: CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỨC LƯƠNG.
1. Môi trường công ty:
2. Thị trường lao động.
3. Bản thân nhân viên
CHƯƠNG IV: THỰC TRẠNG TIỀN LƯƠNG TIỀN CÔNG Ở CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY
1. Chế độ tiền lương tại Việt Nam qua các thời kỳ 14
2. Một số giải pháp cho vấn đề tiền lương 16

Tài liệu