Information

MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I : QUAN NIỆM VỀ RÀO CẢN THƯƠNG MẠI
3
1.1 Khái niệm “rào cản thương mại” 3
1.2. Các loại rào cản thương mại 3
1.2.1. Hàng rào thuế quan 3
1.2.2. Hàng rào phi thuế quan 4
1.2.3. Rào cản kỹ thuật TBT (Technological Barier to Trade) 9
CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG RÀO CẢN THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI HÀNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM 11
2.1. Tình hình xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào các thị trường 11
2.2. Rào cản thương mại đối với hàng thủy sản Việt Nam
CHƯƠNG III : PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP VƯỢT QUA RÀO CẢN THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI THỦY SẢN
3.1 Định hướng chung
3.2 Phương hướng giải quyết
KẾT LUẬN 25
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu